Podporujeme děti v Jižní Americe

Umíme pomáhat

 

SOS Domažlice

ambulantní a terénní  forma sociální rehabilitace

   

Adresa: náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Mobil: 731 433 020
E-mail: Ivana.havlickova@dchp.charita.cz
Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová, DiS 
Mobil: 731 433 019

Od 1.7.2016 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016-2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevnélogoMPSV-mplzeňský kraj

 

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Domažlice. 

Domazlice logo

Stručný popis služby

SOS Domažlice je od 1. 1. 2007 registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociální rehabilitace poskytovaná v terénní a ambulantní formě a jako taková poskytuje všechny základní činnosti zákonem ukládané. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.

Poslání služby

Pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti lidí sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a dále těch, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou se jim nepodařilo řešit a vyřešit vlastními silami nebo s pomocí širší rodiny. Jedná se o situace hmotné nebo sociální nouze nebo souběh obou.

Zásady služby SOS Domažlice - terén a ambulance

1. Diskrétnost případně anonymita
Klient může zůstat v anonymitě vůči pracovníkům, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí; je možno využít telefonický kontakt
2. Nezávislost
Služba je určena všem zájemcům nezávisle na původ, rasu, náboženské vyznání, společenské postavení
3. Nestrannost
Pracovníci nehodnotí osobnostní rysy klienta, společenské návyky, neodsuzují klienta a respektují jeho vůli.
4. Bezplatnost
5. Individuální přístup k uživatelům
Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a
k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování
6. Aktivní a respektující nabízení pomoci
Uživatel má právo mít a vyjádřit svoje postoje a předsevzatí, má právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen.

Podrobný popis služby zde: (dokument MS Word)zde:

Smlouva o poskytování terénní a ambulatní služby zde:

 

Domov sv. Vavřince

pobytová forma sociální rehabilitace

 

Adresa: Meclov 1, 345 21
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
E-mail: ivana.havlickova@dchp.charita.cz
Mobil: 731 433 020
Další kontakt:
731 433 057, 731 433 078

Stručný popis služby

Pobytová forma Domov sv. Vavřince je od 1. 1. 2010 registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako sociální rehabilitace. Poskytuje všechny základní činnosti ukládané zákonem. 

 

Poslání služby

Posláním Domova sv. Vavřince je poskytování pobytové služby jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí lidem s psychickým handicapem – zejména s psychiatrickou diagnózou nebo lehkým mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickou diagnózou, a dále lidem opakovaně léčeným pro závislosti. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů. Naším cílem je, aby ti, kterým poskytujeme služby, mohli žít co nejvíce „normální život“. To znamená, aby mohli dělat práci, kterou vnímají jako smysluplnou, užitečnou a na kterou stačí, aby si našli volnočasové aktivity a aby byli podle svých možností soběstační, ale zároveň našli celodenní pomoc v případě potřeby. 

Zásady služby Domov sv. Vavřince

Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Etický kodex pracovníků charity, Etický kodex sociálních pracovníků ČR. Jsou založeny na spolupracujícím, demokratickém a deintitucionalizovaném přístupu v interakci mezi pracovníky a uživateli. V naší práci s uživateli klademe důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život, k rozvoji kompetencí k vedení co nejvíce samostatného života. Uživatelé jsou považováni za členy společenství a hrají aktivní roli ve všem rozhodování, které se jich týká (přijetí, propuštění, rozdělení stálých povinností, volání k zodpovědnosti při porušení pravidel. Plánování rozsahu  a  obsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání zvyklostí a v souladu s podmínkami služby Podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti, zachování vazby na rodinu a blízké osoby (kterým klient věří a na kterých mu záleží).
Služba je určena všem zájemcům nezávisle na původ, rasu, náboženské vyznání, společenské postavení

Podrobný popis služby zde:

Domácí řád Domova sv. Vavřince zde:

Smlouva o poskytování sociální služby zde:

Smlouva o ubytování zde: