Kulatý stůl v Chebu

Kulatý stůl v Chebu

KULATÝ STŮL - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit města Chebu Akce byla uspořádána dne 14.9.2012 v Chebu u příležitosti zakončení rvního roku realizace projektu Pracovně poradenské centrum Cheb (PPC). Cílem Kulatého stolu bylo seznámit přítomné s projektem PPC Cheb, realizací projektu a jeho aktivitami a činnostmi, seznámit přítomné s výsledky projektu po jeho roční realizaci. Kulatý stůl byl uspořádán ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Chebu a pod záštitou ředitele DCHP pana Ing. Jiřího Lodra.

Jednání se zúčastnili též i senátor za Chebsko pan Ing. Miroslav Nenutil, starosta města Chebu pan RNDr. Pavel Vanoušek, místostarosta Chebu pan Mgr. Vladimír Hartmann, vedoucí Mediační a probační služby pan Mgr. Morava, zástupci APDM paní ing. Sádlíková a Ing. Cestrová a za odbor sociálních věcí Krajského úřadu paní Ing. Pilařová. Na akci byli přítomni i klienti projektu a zástupce zaměstnavatelů, kteří se na realizaci některých aktivit podílejí.

V úvodu vystoupil ředitel Diecézní charity Plzeň pan Ing. Jiří Lodr, který seznámil přítomné se základní informací o projektu a hlavních cílech a úkolech vyplývajících z projektu. Na ředitele DCHP navázal pracovní poradce projektu pan Lubomír Kosnar DiS, který podal krátkou informaci o aktivitách, činnostech a dosažených výsledcích za období prvního roku realizace projektu.

V rámci programu vystoupili zástupci Úřadu práce ČR - kontaktního místa Cheb a zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Chebu, kteří informovali přítomné o situaci na trhu práce, o nové struktuře Úřadu práce ČR a o situaci v oblasti sociálně vyloučených lokalit na území města Chebu.

Na závěr prvního bloku vystoupili zástupci DCHP– projektu Pracovně poradenského centra paní Mgr. Alena Samuelová a pan Bc. Josef Písecký, kteří před zahájením moderované diskuze nastínili možnosti další spolupráce a zapojení se do projektu. Do diskuse se aktivně zapojili všichni přítomní, včetně klientů projektu. Diskuse se týkala problematiky osob ze sociálně vyloučených lokalit, sociální problematiky a aktivit, možností legislativních návrhů zákonných norem, které by pomohli řešit otázku osob ze sociálně vyloučených lokalit. Na závěr jednání se všichni přítomní shodli, že projekty jako PPC jsou potřebné, pomáhají osobám ze sociálně vyloučených lokalit a že je potřebné je doprovodit i dalšími legislativními kroky, které by tuto problematiku řešily.

Kulatý stůl byl podpořen z prostředků ESF a státního rozpočtu.