Ohrožení sociálních služeb

Ohrožení sociálních služeb

Tisková zpráva

Výbor pro sociální politiku nevyužil příležitost zlepšit financování sociálních služeb

Dne 24. 10. 218 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, nedoporučil Výbor pro sociální politiku navýšení příspěvku na péči i pro uživatele pobytových sociálních služeb. To požadovala Unie zaměstnavatelských svazů ČR, jež zastupuje poskytovatele sociálních služeb z celé České republiky (včetně Asociace poskytovatelů sociálních služeb) v rámci projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách – sněmovního tisku č. 160

Výbor pro sociální politiku PSP ČR tak i přes upozornění a návrhy zástupců poskytovatelů sociálních služeb nevyužil příležitost významně zlepšit systém financování pobytových sociálních služeb. „Převedení financí z dotací do příspěvku na péči přinese nejen lepší předvídatelnost financování sociálních služeb, ale také přispěje k utlumení činnosti neregistrovaných sociálních služeb,“ řekl prezident APSS ČR Jiří Horecký.

Poskytovatelé sociálních služeb v rámci projednávání sněmovního tisku č. 160 naléhavě žádali, aby poslanci umožnili zvýšení IV. stupně příspěvku na péči pro všechny příjemce této dávky a nevyčleňovali ty, kteří využívají pobytových sociálních služeb. Poslanci se bohužel rozhodli zvýhodnit ty, kteří žijí doma, a do již tak dlouhodobě kritizovaného systému výplaty příspěvku na péči včlenit další silně diskriminační prvek.  

Významnými důvody pro zvýšení příspěvku na péči pro všechny oprávněné příjemce byly:

  • Spravedlivé a předvídatelné financování

Financování pobytových služeb sociální péče je v ČR velmi problematické, chování veřejné správy je nepředvídatelné. Existuje zde 14 různých systémů dotační podpory, ačkoliv jsou klienti těchto zařízení stejní, stejně tak jako jejich potřeby a péče. Některá zařízení, která nejsou zařazena do tzv. sítě sociálních služeb, nedostávají dotace vůbec. Zvýšený příspěvek ve IV. stupni závislosti by znamenal větší stabilitu financování pobytových služeb a přispěl by k posílení principu spravedlivého rozdělení.

  • O zvýšený příspěvek na péči v pobytových službách by těmto zařízením byla snížena státní dotace. Takto „uspořené finanční prostředky“ by byly použity k posílení terénních a ambulantních služeb, které jsou pro setrvání seniorů a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí nezbytné.

Kvůli takto ve Výboru doporučené nesystémové úpravě příspěvku na péči budou moci i nadále profitovat nelegální poskytovatelé sociálních služeb, kterých registrujeme v ČR stále okolo 70.

Navýšením příspěvku na péči pro klienty v domácí péči dojde k narušení principu rovnosti a hospodárnosti. Dojde k porušení rovného přístupu k příspěvku dle stupně závislosti a zvýší se administrativní nároky na péči při pohybu občana mezi domácností a pobytovou službou, a to cca o 5 000 žádostí ročně.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR, jež zastupuje více než 90 % všech poskytovatelů služeb v ČR ve věci senátního návrhu novely zákona o sociálních službách, trvají na svém návrhu, tedy spravedlivém zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby, jež mají nárok dle právního předpisu, bez rozdílu způsobu zajišťování péče, a vyvinou iniciativu k dalším poslancům Poslanecké sněmovny. V případě, že zvýšení příspěvku na péči bude schváleno pouze pro osoby v domácnosti, důrazně požadují záruky systematické kontroly využívání příspěvku v domácnosti skutečně ve prospěch zajištění péče o občana.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR v rámci projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách – sněmovního tisku č. 160, zastupuje Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Českou radu sociálních služeb, Asociaci nestátních organizací A.N.O., Charitu České republiky, Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR, Konfederaci sociálních služeb a Diakonii Českobratrské církve evangelické.

Ing. Daniela Lusková, MPA

viceprezidentka APSS ČR pro kvalitu sociálních služeb

Ing. Jiří Procházka

viceprezident APSS ČR pro pobytové služby