Pomoc uprchlíkům

Charita a pomoc migrantům

Nejčastěji kladené otázky


Proč pomáháme uprchlíkům?

Česká republika je demokratickou zemí respektující demokratické principy Evropy. Zavázala se dodržovat Úmluvu o právním postavení uprchlíků – tedy přijímat uprchlíky, kteří jsou nuceni opustit svoji zemi. V právním řádu ČR je to zakotveno v článku 43 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. Je zde uvedeno, že Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod.

Nezisková organizace Charita Česká republika se při své práci řídí křesťanskými principy. Své služby poskytuje lidem v ohrožení nebo nouzi, a to „bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře“.

Přijímáme všechny uprchlíky?

Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.
Nikdo nenutí náš stát přijímat nelegální migranty, ani se to neděje. ČR důsledně rozlišuje a neoprávněné žadatele o azyl odmítá a vyhošťuje.


Co je to SIP?

Státní integrační program (SIP) byl založen roku 1993. Jedná se o program zaměřený na pomoc osobám s udělenou mezinárodní ochranou při jejich začlenění do české společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, odstranění jazykové bariéry a pomoci při vstupu na trh práce.  V praxi jde tedy převážně o zajištění kurzů češtiny a pomoc s nalezením bydlení nebo zaměstnání.  Pro stát je integrační program výhodný, protože prevence vždy vyjde levněji než následná represe. Podrobné informace k programu zde.

V loňském roce (2015) byl SIP reorganizován s cílem zajistit integraci pro případné vyšší počty osob, kterým ČR poskytne mezinárodní ochranu. Zajištěním integrace byl nově pověřen tzv. generální poskytovatel integračních služeb. Tímto generálním poskytovatelem pro rok 2016 se stala od 1. ledna Charita ČR, a to na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR.

Jaký je úkol Charity?

Charita ČR se zavázala zajistit integrační služby v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry, v sociální oblasti, zdravotní oblasti a dalších službách, například v tlumočení či právním či sociálním poradenství.

Současně Charita ČR hledá subdodavatele a partnery pro zajištění zmíněných služeb mezi právnickými osobami – jde především o další nevládní organizace, církevní organizace a obce.

Prostřednictvím Charity a dalších organizací, které se na programu budou podílet, tak poputuje podpora osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana).

Pro rok 2017 a další roky bude na funkci generálního poskytovatele integračních služeb vypsáno řádné výběrové řízení.   

 

Proč byla vybrána právě Charita?

Charita ČR má s poskytováním služeb tohoto typu dlouholeté zkušenosti. Práci s migranty a uprchlíky se věnuje již více než dvacet let. Provozuje osm migračních poraden v celé České republice. Navíc síť místních Charit zajišťuje celostátní pokrytí.

 

Kolika migrantů se program SIP týká?

Kapacita SIPu  pro rok 2016 byla nastavena až na 2 000 oprávněných osob, reálně se však očekává počet nižší. Charita ČR do programu vkládá své zkušenosti, pracovníky a služby. Současně vyzvala ke spolupráci další neziskové organizace.

 

Kolik cizinců v ČR žádá o azyl?

V roce 2015 bylo v ČR podáno 1 525 žádostí. Azyl a mezinárodní ochrana byla udělena jen 470 osobám pocházejícím zejména z Ukrajiny, Sýrie, Kuby, Běloruska a Iráku. Podobný trend očekáváme i v letošním roce. Další informace zde.

 

Z jakých zdrojů je SIP financován? 

SIP je financován z dotací Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky. Nikoliv ale na úkor státních sociálních služeb.


Jak je možné se na pomoci uprchlíkům podílet?

V září loňského roku (2015) Charita ČR založila Evidenci pomoci pro uprchlíky v nouzi, kde mohou své nabídky zaregistrovat jednotlivci (fyzické osoby). Letos Charita ČR spustila Registraci nabídek subdodavatelů integračních služeb, v rámci níž vyzývá ke spolupráci vážné zájemce z řad právnických osob, neziskových organizací apod.