Pozvánka na mši svatou k příležitosti 80. narozenin Mons. Františka Radkovského

Pozvánka na mši svatou k příležitosti 80. narozenin Mons. Františka Radkovského

Přijměte srdečné pozvání Jiřího Lodra, ředitele Diecézní charity Plzeň, na diecézní pouť do premonstrátského kláštera Teplá dne 14. 9. 2019 a na mši svatou, která se bude konat od 14.00 hodin k příležitosti 80. narozenin emeritního biskupa Mons. Františka Radkovského.

Čtěte dále celé znění pozvánky Jiřího Lodra, v níž jsou také popsány možnosti, jak můžete případně pana otce biskupa obdarovat.

Drazí přátelé,

dovoluji si vás oslovit a srdečně vás všechny pozvat i jménem Diecézní charity Plzeň na Pouť Plzeňské diecéze, která se bude konat v premonstrátském klášteře Teplá, 14. 9. 2019, zejména na mši svatou od 14.00 hodin. Při mši sv. budeme také všichni společně děkovat za dary Boží a život emeritního plzeňského biskupa, prezidenta Diecézní charity Plzeň, Mons. Františka Radkovského, a po mši mu budeme blahopřát k jeho 80. narozeninám, které oslaví 3. 10. 2019, a společně vyprošovat další hojné požehnání.

Máte-li zájem otce biskupa Františka obdarovat, bude velmi vděčen za finanční dary, neboť se je rozhodl věnovat na podporu služby Charity v naší diecézi. Kdo má zájem přispět, může tak učinit těmito způsoby:

  1. převodem na transparentní dárcovský účet DCHP – 277850809/0300, na nějž se dostanete ze stránek www.dchp.cz, do předmětu převodu daru k narozeninám otce biskupa stačí napsat dárek pro Františka;
  2. finančním dárkem v hotovosti na pouti 14. 9. 2019, kde bude možné přispět do označené kasičky DCHP umístěné do začátku mše svaté na stánku Biskupství plzeňského na prostranství před kostelem.

Tyto finanční dary pak Mons. František Radkovský daruje konkrétní službě v rámci Charity naší diecéze. O výsledku vašich darů i o použití těchto darů budeme informovat na www.dchp.cz začátkem listopadu 2019, zpětnou vazbu rovněž uveřejníme na www.bip.cz ve stejnou dobu.

Jistě jsme všichni vděční otci Františkovi za to, že slyšel Boží oslovení a s láskou a věrností přijal kněžskou a biskupskou službu a je nám přítelem a bratrem na společné cestě životem. A je stejně tak radostné, pokud se budeme za otce Františka modlit a naše dobře přijaté bolesti budeme obětovat Bohu za dobro naší diecéze a požehnání pro našeho otce biskupa Tomáše. Vám všem, kdo jakkoliv projevíte svoje účastenství na této oslavě, projevuji vděčnost a poděkování.

Ing. Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň