Sociální pracovníci požadují změnu novely zákona o úpadku

Sociální pracovníci požadují změnu novely zákona o úpadku

TISKOVÁ ZPRÁVA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA

Na třicet pracovníků neziskových organizací se shodlo na tom, že navržený zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) má četné nedostatky, které ve svém důsledku poškodí klienty odborných sociálních poraden. Kvůli navrženým legislativním úpravám totiž hrozí mnohým z těchto poraden výrazné omezení činnosti, některým možná i zánik. Tyto změny by negativně dopadly na osoby potřebující oddlužení a na vývoj stavu chudoby u nás.

 

Podle novely zákona, která je v současné době v 1. čtení v Poslanecké sněmovně PČR, nebudou sociální poradny smět sepisovat pro své klienty v sociální tísni insolvenční návrh za účelem oddlužení.  Zástupci odborného poradenství Charity ČR Poradny při finanční tísni, o. p. s. a Asociace občanských poraden se proto 13. května sešli v pražském Marianeu u kulatého stolu s názvem „Oddlužení pro ty, co ho potřebují“, aby hledali společné stanovisko k navrženému znění novely zákona.

„Novela má v předkládané podobě nadále odebrat možnost podávat návrhy na oddlužení samotným dlužníkům, což mimo jiné považujeme za narušení ústavního principu všeobecného přístupu k právu,“ zní jedno z varování kulatého stolu.

Motivace předkladatele novely je, podle účastníků setkání, zřejmá a vítaná – omezit nekalé praktiky těch komerčních subjektů, které zpracovávají návrhy na oddlužení mnohdy v pochybné kvalitě a za nemorální výši odměny, to se často děje bez garance na úspěch. „Jenže s vaničkou bylo vylito i dítě,“ zaznělo u kulatého stolu, protože novela v tomto znění dopadá nepříznivě na sociální služby, tedy odborné poradny, které, s ohledem na zákonné jednání podléhající kontrole (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), poskytují službu nezištně, rozvážně a hlavně kvalitně.

"Apelujeme na to, aby mezi požadovanou odbornost byla začleněna také odbornost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Zákon by podle něj měl umožnit, aby návrhy podávaly i tyto sociální služby jako dosud. Úspěšnost návrhů na oddlužení podaných poradnami činí podle ředitele kolem 90 procent.

Apel na zákonodárce

Na závěr sezení bylo přijato společné usnesení, ve kterém účastníci vyzývají poslance, aby zajistili změnu projednávané novely insolvenčního zákona. Připomínky poukazují především na ztížení přístupu žadatele k soudu a na zvýšení finančních nákladů na proces oddlužení. K požadavkům patří zmíněné začlenění odborných sociálních pracovníků do institutu oddlužení, protože předlužení je zejména sociální problém.      

Podrobněji na: www.charita.cz/o-charite/stanoviska-a-zpravy/ucastnici-kulateho-stolu-pozaduji-zmenu-novely-zakona-o-upadku/