O Tříkrálové sbírce

Kontakt :
Diecézní charita Plzeň
logo TS
Hlavanova ul. 16, 326 00 Plzeň

Tel. 377 221 540
E-mail:helena.pachnerova@dchp.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak se může veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti.

Tříkrálovou sbírku zorganizovalo poprvé v lednu 2001 Sdružení Česká katolická charita (SČKCH), a to na území celé České republiky.

O úspěšnosti sbírky svědčí jak zkušenosti ze zahraničí, tak i její zdejší výsledky. Sbírka se díky zájmu dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti stává jedním z pravidelných zdrojů podpory činnosti všech složek SČKCH.

Hlavním smyslem akce je pomoc rodinám i jednotlivcům v nouzi u nás i v zahraničí. V každém regionu je předem určeno, na jaký konkrétní účel budou v místě konání finanční prostředky využity. Dále je část výtěžku použita i na humanitární pomoc do zahraničí.

K pravidlům sbírky patří skutečnost, že každá skupinka koledníků musí mít vedoucího, který je starší 18 let. Vedoucí skupinky plně zodpovídá za svěřenou pokladničku. Rovněž je schopen dárce informovat o účelu sbírky a o činnosti S ČKCH. Každý vedoucí musí být také označen průkazkou se svým jménem, podpisy pana biskupa, ředitele Diecézní charity Plzeň a generálního sekretáře S ČKCH. Současně s průkazkou se vedoucí prokazují občanským průkazem. Číslo průkazky musí odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Sbírka je konaná v souladu s platnými právními předpisy České republiky

Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče: 65 procent se vrací zpět do místa výběru, 15 procent podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP). Deset procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika (CHČR). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.

Prosíme každého, kdo by se chtěl spolu s námi jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka více užitku. Podrobnější informace vám rádi poskytneme osobně nebo telefonicky.

Děkujeme všem, kteří přispívají k úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky, a to jednak dobrovolným koledníkům, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec konat, jednak osloveným i spontánním dárcům, kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším potřebám bližních.