Tříkrálová sbírka 2023 v Diecézi plzeňské

Tříkrálové skupinky budou koledovat ve dnech 1.–15. ledna 2023. Ve stejném termínu budou rozmístěny také statické kasičky na veřejných místech, do konce ledna bude ještě možnost přispět bezhotovostně. On-line koleda na www.trikralovasbirka.cz umožňuje přispívat koledující organizaci v místě bydliště podle zadání PSČ a běží celoročně s uzávěrkou vždy k 30. dubnu.

Jak přispět?  Jak přispět Diecézní charitě Plzeň?

Máte-li zájem pomoci osobní koledou, nabídkou veřejného místa k umístění tříkrálové pokladničky nebo organizačně, obraťte se na koordinátorky Tříkrálové sbírky v naší diecézi, od nichž se dozvíte vše potřebné k dalšímu postupu.

  • Helena Pachnerová, tel. 731 433 015, e-mail: helena.pachnerova@dchp.charita.cz,
  • Eva Karasová, tel. 731 591 852, e-mail: eva.karasova@dchp.charita.cz.

 Proč a pro koho koledujeme?

Tříkrálová koleda je důležitým finančním zdrojem pro činnost charitních služeb starajících se o potřebné lidi. Před začátkem sbírky schvaluje diecézní komise Tříkrálové sbírky charitám a dalším koledujícím organizacím záměry pomoci. Předsedou komise je emeritní biskup plzeňský František Radkovský. Záměrů pomoci bývá každý rok 50–60 a jsou před zahájením sbírky zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz a webu diecézní charity ZDE. Charity pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkrátka všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují.

Příklady záměrů pomoci v Diecézi plzeňské

Například v Plzni se tradičně koleduje na podporu sociálních služeb Městské charity Plzeň. Peníze budou využity na pomoc matkám a jejich dětem a také těhotným ženám, které našly útočiště v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Dále na sociální práci v Domově sv. Františka, což je azylový dům, vybavený i noclehárnou, nízkoprahovým zařízením a terénním programem na pomoc lidem bez domova. Příspěvek z Tříkrálové sbírky obdrží také charitní služba Tísňová péče. Díky ní se klient ze svého domácího prostředí kdykoli dovolá kvalifikovanému pracovníkovi obeznámenému s jeho situací. Komunikaci umožňuje pouhé stisknutí tlačítka náramku na zápěstí. Službu využívají zejména handicapovaní lidé a senioři. Z plzeňské koledy jsou dále podporovány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve farnostech vikariátu Plzeň-Město, jde například o zaplacení kroužků a školních výletů, jichž by se děti jinak nemohly zúčastnit, může však jít i o potravinovou pomoc.
Farní charita Karlovy Vary využije svůj podíl z koledy na pořízení nové kuchyňské linky se spotřebiči pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Farní charita Cheb zase využije koledu na provoz Dobrovolnického centra, podporu sociálních služeb pro lidi bez přístřeší provozovaných zde diecézní charitou, podporu Hospice Sv. Jiří o. p. s. a na pomoc dvěma lidem se vzácným genetickým onemocněním. Římskokatolická farnost Dýšina využije peníze ve spolupráci se školami na území farnosti na podporu dětí ze sociálně slabých poměrů, na zajištění školních pomůcek, úhrady dětských táborů a také na podporu bydlení sociálně slabých rodin. Ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí a dětí s různými stupni zdravotního nebo mentálního postižení bude koledovat také SŠ a ZŠ Jesenice. ZŠ a MŠ Blížejov plánuje v rámci svého hudebního projektu pořídit hudební nástroje, které budou určeny pro znevýhodněné děti s hudebním nadáním, jejichž rodiny nemají prostředky na školné nebo na dojíždění dětí do ZUŠ.

Nejen na pomoc uvedeným přicházejí tři králové ke dveřím domácností, zpívají koledu, předávají radostnou zvěst o narození Spasitele, vinšují štěstí a zdraví a zápisem svých iniciál K + M+ B s letopočtem žehnají příbytku laskavého dárce, písmena totiž značí také „Christus mansionem benedicat“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“

Záměry pomoci  Příklady pomoci

Jak se koleda rozděluje?

65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším koledujícím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Tříkrálové akce

V krajských městech naší diecéze bude Tříkrálová sbírka slavnostně zahájena shodně 3. ledna. Dopoledne v Karlových Varech za účasti otce biskupa Františka Radkovského, hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové. Od 10 hodin půjde kolednický průvod z magistrátu k poště, kde proběhnou proslovy a žehnání koledníkům. Odpoledne proběhne od 16. hodiny tradiční zahájení v mázhauzu plzeňské radnice za účasti otce biskupa Tomáše Holuba. Po něm převeze koňský povoz koledníky ke katedrále. Zde se odehraje vánoční příběh ztvárněný Staroplzeneckým živým Betlémem a koledníci obdrží požehnání.

V obou krajských městech jsou potvrzeny také koledy Kraje + Města + Biskupství. V Karlových Varech bude s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou koledovat 4. ledna otec biskup Tomáš, následně 6. ledna, přímo na svátek Tří králů, bude otec biskup Tomáš koledovat v Plzni s primátorem Romanem Zarzyckým a hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem.

Oblíbený Tříkrálový koncert můžete letos na ČT1 sledovat v přímém přenosu v neděli 8. ledna od 18 hodin.

Tříkrálový koncert

 

Děkujeme všem lidem s dobrým srdcem, kteří se osobně nebo darem zapojují do Tříkrálové sbírky.

 

banner_1180x490_online_koleda