Adresář

Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Karlovy Vary

Tel.: 731 433 037, 731 433 038
Závodu míru 303, Karlovy Vary, 360 17
Vedoucí služby: Mgr. Vojtěch Dušek - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Doprava naším vozem, hipoterapie, plavání.

Okamžitá kapacita je 15 klientů. V 9/2011 byl přemístěn do nových, moderních prostor.

Poslání:

Posláním Denního stacionáře je ambulantně poskytovat prostřednictvím svých služeb a činností podporu a pomoc dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením, které nejsou vzhledem ke svému handicapu schopny dlouhodobě žít samostatně v domácnosti.

Smyslem služby je pravidelná a dlouhodobá podpora ve všech oblastech života našich uživatelů a jejich pečujících rodin, čímž se snažíme zkvalitnit jejich osobní i rodinný život. Tento způsob péče pozitivně ovlivňuje schopnost adaptace, socializaci v majoritní společnosti, výrazně snižuje možnost sociální izolace uživatelů a plně podporuje funkci pečující rodiny a rodinné vztahy.

Cíle:

Prostřednictvím služby denního stacionáře a nabízených činností, které jsou uzpůsobeny schopnostem uživatelů služby, se dosáhnout:

* rozvoje a upevnění pozitivních návyků a dovedností

* rozvoje a upevnění sociálních a společenských návyků a dovedností

* podporovat ve spolupráci s pečující rodinou maximálně možný rozvoj osobnosti handicapovaného

Seznam lidí

Mgr. Vojtěch Dušek - vedoucí a sociální pracovník