Adresář

Osobní asistence

Tel.: 377 537 700
Polední 11, Plzeň, 312 00
Vedoucí služby: Bc. Dana Levorová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

foto1Posláním osobní asistence je poskytnutí adresné, individuálně směřované pomoci v místě, kde se právě uživatel nachází a v čase, kdy ji potřebuje s přihlédnutím k jeho individuálním zvyklostem a při zachování lidských práv a svobod.

Cílem poskytované služby je umožnit uživatelům žít plnohodnotný život, blížící se co nejvíce životu jejich vrstevníků.

Cílovou skupinou jsou osoby schopné koordinovat svého asistenta, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Popis služby: Naše služby je možné získat osobním přihlášením klienta nebo nás může kontaktovat někdo z jeho blízkých/příbuzných osob. Klient je poté osloven vedoucí služby, následuje zorganizování konkrétní podoby služby (sepsání smlouvy, časový harmonogram, počet asistenčních hodin, ...). Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta (v domácím prostředí, prostřednictvím doprovodů – např. do školy, zaměstnání, při cestování nebo vyřizování osobních záležitostí například na úřadech, při návštěvě kulturních a společenských akcí nebo třeba návštěvou bohoslužeb v kostele). Průběh a způsob služby určuje klient sám. Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (např. příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech), tak společenské. V případě volné kapacity jsme schopni nabídnout i jednorázovou osobní asistenci, např. doprovod k lékaři apod. i pro zájemce, kteří pravidelně služby OA nečerpají. Osobní asistenci poskytujeme s více než 15-ti letou tradicí.


Dokumenty střediska (smlouva, specifikace služby, informace klientům) ke stažení zde.

Seznam lidí

Václava Koupilková, DiS. - Sociální pracovník OA
Bc. Dana Levorová - vedoucí