SOS Domažlice

ambulantní a terénní  forma sociální rehabilitace

 

Adresa: Sadová 636, Domažlice 
Vedoucí: PhDr. Ivana Fr
öhlichová


Mobil: 731 433 020
E-mail: ivana.frohlichova@dchp.charita.cz

Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová, DiS 
Mobil: 731 433 019

Od 1.7.2016 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016-2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevnélogoMPSV-mplzeňský kraj

 

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Domažlice. 

Domazlice logo

Stručný popis služby

SOS Domažlice je od 1. 1. 2007 registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociální rehabilitace poskytovaná v terénní a ambulantní formě a jako taková poskytuje všechny základní činnosti zákonem ukládané. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.

Poslání služby

Pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti lidí sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a dále těch, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou se jim nepodařilo řešit a vyřešit vlastními silami nebo s pomocí širší rodiny. Jedná se o situace hmotné nebo sociální nouze nebo souběh obou.

Zásady služby SOS Domažlice - terén a ambulance

1. Diskrétnost případně anonymita
Klient může zůstat v anonymitě vůči pracovníkům, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí; je možno využít telefonický kontakt
2. Nezávislost
Služba je určena všem zájemcům nezávisle na původ, rasu, náboženské vyznání, společenské postavení
3. Nestrannost
Pracovníci nehodnotí osobnostní rysy klienta, společenské návyky, neodsuzují klienta a respektují jeho vůli.
4. Bezplatnost
5. Individuální přístup k uživatelům
Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a
k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování
6. Aktivní a respektující nabízení pomoci
Uživatel má právo mít a vyjádřit svoje postoje a předsevzatí, má právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen.

Leták s popisem služby zde.

Smlouva o poskytování terénní a ambulatní služby zde.

 

Domov sv. Vavřince

pobytová forma sociální rehabilitace

 

banner rop

Rekonstrukce objektu byla spolufinancována EU, Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad.

 

Adresa: Meclov 1, 345 21
Vedoucí: PhDr. Ivana Fröhlichová
E-mail: ivana.frohlichova
@dchp.charita.cz
Mobil: 731 433 020
Další kontakt:
731 433 057, 731 433 078

Pobytová forma SOS Domažlice je od 1. 1. 2010 registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako sociální rehabilitace. Poskytuje všechny základní činnosti ukládané zákonem.

Poslání služby

Posláním Domova sv. Vavřince je dlouhodobé poskytování pobytové služby lidem s psychickým handicapem, pomoci jim obnovit nebo získat sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku nemoci ztratili a připravit je k začlenění do běžné společnosti.
Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Naším cílem je, aby ti, kterým poskytujeme služby, mohli žít co nejvíce „normální život“. To znamená, aby mohli dělat práci, kterou vnímají jako smysluplnou, užitečnou a na kterou stačí, aby si našli volnočasové aktivity a aby byli podle svých možností soběstační, ale zároveň našli celodenní pomoc v případě potřeby.

V zařízení je realizován komunitní styl práce, který umožňuje zapojit klienty do průběhu služby a omezuje riziko vzniku nebo zvyšování závislosti na sociální službě – klienti zde minimálně recidivují. Pracovníci vykonávají konkrétní činnosti dle smlouvy dojednané s klientem a snaží se o to, aby se režim dne i způsoby klienta co nejvíce přiblížily životu zdravého člověka.

Místní a dopravní dostupnost

Služba je poskytována v ORP Horšovský Týn, v obci Meclov, čp. 1. Budova je ve vlastnictví Diecézní charity Plzeň. Kuchyně a jídelna jsou společné. V pokojích je vybavení rozmístěno tak, aby zajišťovalo co možná největší intimitu a soukromí. Pracovníci se snaží motivovat klienty ke spoluvytváření jejich prostředí. Podílejí se tedy na vzhledu svého okolí (např. barva pokojů, výzdoba vlastními výrobky, možnost vytvořit si vlastní prostředí pro klid apod.).

Časová dostupnost, cílová skupina

Jedná se o nepřetržitě poskytovanou službu pro dospělé muže i ženy s chronickým duševním onemocněním (viz veřejný registr poskytovatelů soc. služeb).

Popis zajišťování potřeb cílové skupiny

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

 1. Nácvik péče o domácnost (hospodaření, úklid, praní, žehlení, opravy oděvů, vaření, péče o domácí zvířata nakupování atd.). Obyvatelé se s pomocí pracovníků společně podílejí na přípravě jídla, přihlíží se dle možností i ke specifickým stravovacím potřebám  jednotlivců (dietní omezení). Dále do společných povinností patří úklid společných prostor, úprava zahrady a péče o zvířata (kočka, pes, králíci, kachny a kozy). Pokud má  uživatel problémy s hospodařením s penězi, má možnost využít pomoci pracovníků.
 2. Nácvik samostatné orientace ve vnitřním i venkovním prostředí.
 3. Nácvik dovedností nutných pro běžný kontakt a jednání s úřady a institucemi.

Zprostředkování kontaktu se širším společenským prostředím

 1. Doprovázení dospělých k lékaři, do vzdělávacích zařízení, na úřady a instituce atd.
 2. Nácvik chování v různých společenských situacích, doprovázení na různé společenské akce. Pravidelně navštěvujeme společenské akce v regionu – plesy, kino, koncerty atp.
         S klienty se podílíme na organizačním zajištění různých veřejných akcí, na které někdy        vyrábějí pomůcky potřebné pro jejich zajištění soutěží, případně se účastní celé akce.
 3. Nácvik pracovních návyků, pomoc a doprovázení při hledání pracovního zařazení,
  Uživatelé docházejí do Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, která je v blízkosti Domova. Pracovní doba je uzpůsobena individuálním možnostem klienta. Dílny nabízejí zejména rukodělné práce – tkaní, výroba skleněných vitráží, ruční šití a vyšívání, strojové šití, výrobky z pediggu atd. K dispozici je také truhlářská dílna zaměřující se zejména na drobnou dřevovýrobu.
 4. Dle možností zprostředkování funkčního kontaktu s rodinou.
 5. Nácvik práce s informacemi, získávání a ověřování informací, prevence komerčního zneužívání.
  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 6. Pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, vedení k uvědomění si svých povinností.
  Nabídka takových způsobů trávení volného času v regionu, které nevedou ke konfliktům    se společností. S klienty podnikáme dle možností výlety, vycházíme i z jejich podnětů.
 7. Informační servis a zprostředkování dalších odborných služeb.
 8. Pravidelné hodnocení průběhu služby ve spolupráci s klientem, vedení klienta ke schopnosti vyjádřit svůj názor. V objektu platí domácí řád, který byl vytvořen ve        spolupráci s uživateli, pravidelně jednou týdně probíhá skupinové sezení, kde každý  má možnost vyjádřit se k předcházejícímu týdnu (co se mu líbilo, nelíbilo, co ho rozzlobilo, mrzelo, udělalo radost ve vztahu k ostatním apod.), dále zde pracovníci       společně s uživateli probírají organizační záležitosti a upravují individuální plány.

Úhrada nákladů na službu

Cena za bydlení 4800 Kč měsíčně (včetně energií a jiných poplatků)
Cena za stravu 1 650 Kč měsíčně. Vaří se společně, vždy někdo z klientů má službu s pracovníkem při přípravě jídla. V ceně je zahrnuta snídaně, oběd a večeře, po celý den je volně k dispozici pečivo, máslo, marmeláda.. dle aktuální situace.

Rámcový režim dne

Pracovní dny:

do 8:30 hod    ranní hygiena, snídaně, úklid pokuje a osobních věcí

8:45 - 11:45    pracovní činnosti dle individuálního rozpisu, služby - vaření, společný úklid

11:45 - 12:45  oběd

12:45 - 13:30  individuálně odpočinek nebo pokračování v pracovních činnostech (3 hodiny)

od 15:45 (příp. od 16:30) osobní volno ( dle fáze režimu klienta - viz. Domácí řád )

17:45 - 19:30  večeře

22:00   noční klid (do 6:00 hod)

Soboty, neděle, svátky

Do 9:30 hod ranní hygiena, snídaně, úklid pokuje a osobních věcí.

Místo pracovních činností jsou individuálně nebo skupinově naplánovány volnočasové aktivity ( např. výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí, atp.)

Služby v kuchyni a úklid společných prostor zůstávají dle rozpisu.

Podrobný popis služby zde:

Domácí řád Domova sv. Vavřince zde:

Smlouva o poskytování sociální služby zde:

Smlouva o ubytování zde:

 

 

 

IMG_2987

 

 

 

IMG_3038

 

 

 

IMG_2976

 

 

 

IMG_3047

 

 

 

IMG_3023

 

 

 

IMG_3027

 

 

 

IMG_3041

 

 

 

IMG_3045

 

 

 

IMG_3049

 

 

 

IMG_2979

 

 

 

IMG_2996

 

 

 

IMG_3033

 

 

 

web34065864_2155753074441624_8905599312273080320_n

 

 

 

meclovklienti-139

 

 

 

meclovklienti-141

 

 

 

web33992634_2155751741108424_8358644117709783040_n

 

 

 

web33945632_2155751751108423_5356492965994823680_n

 

 

 

web33767044_2155751781108420_3964252258702458880_n

 

 

 

web33751164_2155751814441750_8229803684469407744_n