AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB (4882516) 
 
Adresa pro osoby bez přístřeší:             Koželužská 19, Cheb 350 02 
Adresa pro rodiny s dětmi:                     K nábřeží 14, Cheb 350 02
Kontakt:                                                  731 433 007, 731 433 090
E-mail:                                                     charitabetlem@dchp.charita.cz
Provozní doba:           pondělí – neděle, 24 hod denně
Vedoucí:                     Mgr. Ondřej Špendlíček
Kapacita:                    44 lůžek, z toho 23 pro jednotlivce, 7 lůžek pro matku nebo otce a 14 lůžek pro děti

Logo ESF OPZ

 Služba je realizována za finanční pomoci Karlovarského kraje ( www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz ) a města Cheb.

                              LogoŽivý kraj                                       

Posláním Azylového domu Betlém Cheb je poskytovat odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Snažíme se pomocí nabízených služeb předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Usilujeme o integraci sociálně vyloučených zpět do společnosti. Garantujeme dodržování základních lidských práv a svobod.                                        
 Nabízíme:
 • Základní sociální poradenství.
 • Ubytování za 120,- Kč pro jednotlivce.
 • Ubytování za 90,- Kč pro matku nebo otce a 60,- Kč pro dítě.
 • Vykonání hygieny.
 • Praní prádla.
 • Vytvoření podmínek pro přípravu stravy.
Způsob poskytování služby: pobytová
Sociální služba je poskytována v souladu s Regionální kartou sociálních služeb dostupnou zde: AD-aktual-1-1-2018.pdf
Čeho chceme dosáhnout?
Obecným cílem u každého klienta je vytvořit či znovu obnovit hygienické návyky, naučit se žít v komunitě, najít si zaměstnání na trvalý pracovní poměr, naučit se hospodařit s penězi, oddlužit se a získat si bydlení.
V maximální možné míře motivovat a podporovat uživatele k samostatnému životu a návratu do společnosti, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, žít běžným způsobem života na základě vzájemné zakázky uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.
Poskytujeme základní sociální poradenství:
Informace o: pracovních místech,ubytovacích zařízeních, možnostech finančního zajištění, úřadech, se kterými je třeba jednat, dalších organizacích v případě, že zájemce nespadá do naší cílové skupiny.
Cílová skupina uživatelů:
Muži a ženy starší 18-ti let a děti ve věku do 18 let v doprovodu zákonného zástupce, zejména občana Karlovarského kraje (v případě volné kapacity i občané s trvalým pobytem na území celé ĆR), nacházející se v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a to například z důvodů: ekonomických (neschopnost platit nájem, exekuce apod.), návratu z výkonu trestu, po opuštění ústavní péče (např. dětského domova po dosažení 18 let, protialkoholní nebo psychiatrické léčby apod.), sociální nepřizpůsobivosti (způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, v ohrožení zejména v důsledku zneužívání návykových látek, zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy společensky neakceptovatelným způsobem apod., rozvodu nebo opuštění společné domácnosti, nesoběstačnosti v základních životních situacích.
Podmínky přijetí:  
 • Věk nad 18 let.
 • Platný průkaz totožnosti.
 • Trvalý pobyt v ČR.
 • Schopnost sebeobsluhy.
 • Doložení potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k využívání sociální služby AD.
  Doložení potvrzení o příjmu.
 • Ochota spolupracovat na plnění individuálního plánu.                                  
Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy
Zákon o sociálních službách - §91 odstavec 3

(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.