Občanská poradna Cheb (1471939) 

Adresa:                Koželužská 19, Cheb 350 02
Kontakt:               731 433 134
E-mail:                  
poradnach@dchp.charita.cz

 

Provozní doba: 

  

pondělí:                    7:00 - 12:00        12:30 - 17:30
úterý:                        7:00 - 12:00        12:30 - 15:30
středa:                      7:00 - 12:00        12:30 - 16:30
čtvrtek:                     7:00 - 12:00        12:30 - 15:30            

 

 

Kontakt: Milan Machala, mobil: 731 433 134, e-mail: milan.machala@dchp.charita.cz

 
 

 

 

Služba je realizována za finanční pomoci Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz ) a města Cheb.

                         LogoŽivý kraj                                                                                              

Poslání

 

Poskytovat základní a odborné individuální sociální poradenství osobám, které se ocitly v obtížných životních situacích spojených se závazky z minulosti a soustředěných zejména na dluhovou problematiku a problematiku pomoci obětem trestných činů. Snažíme se v rámci nabízených služeb pomoci těmto osobám v řešení osobních záležitostí, podpořit jejich sebevědomí a zároveň je motivovat k vlastní iniciativě a odpovědnosti. Obětem trestných činů je poskytována podpora k přijmutí důsledků trestného činu, jehož byli obětí, do svého života jako danosti, se kterou lze pracovat.

 

 Nabídka služeb poskytovaných v oblasti dluhového poradenství:

 

 

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

-       klientům je nabízeno odborné sociální poradenství v oblastech: dojednání splátkového kalendáře, návrhu na nařízení výkonů rozhodnutí – exekucí, odvolání proti exekuci, návrhu na odklad nebo zastavení exekuce, odporu proti platebnímu rozkazu, oddlužení v insolvenčním řízení (osobní bankrot)

 

 

-       klientům jsou předávány informace o možnostech využití veřejných služeb

 

 

-       má-li klient o služby dalších institucí zájem, je mu nabídnuto zprostředkování prvního kontaktu, příp. je mu nabídnuta možnost doprovodu

 

 

 

 

b) Sociálně terapeutická činnost

 

 

-       pracovníci poskytují odborné sociální poradenství v oblastech:

 

 

   • sociálně-právní pomoci (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postižené občany, příspěvek na péči, služby sociální péče, služby sociální prevence)

     

   • pracovně-právních vztahů, nezaměstnanosti (vznik, změny a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škodu, ochrana zaměstnanců, práce konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání)

     

   • vzdělávání klientů v dluhové problematice (přednášky, odborné semináře, diskuze, cvičení, inscenace)

     

 

 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

-       možnosti řešení dluhů v oblasti vymáhání závazků mimosoudní (upomínky, inkasní společnosti) i soudní cestou (exekuce, soudní a rozhodčí řízení), (mapování klientovy situace, vyjednávání s věřiteli, nastavení splátkového kalendáře, insolvence, konsolidace) a v otázkách předluženosti

 

 

-       klienti mají možnost doprovodu při vyřizování záležitostí týkajících se dluhové problematiky (jednání s věřiteli…)

 

 

-       ochrany spotřebitelů (smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele)

 

 

-       zdravotnictví a pojištění (pojistné na sociální zabezpečení, dávky z důchodového pojištění, dávky z nemocenského pojištění, zdravotní pojištění)

 

 

-       bydlení (kontakty na azylové domy, ubytovny)

 

 

-       občanského soudního řízení (řízení v prvním stupni (podávání žalob, návrhů), opravné prostředky (odvolání, odpor), řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (rozhodčí řízení)

 

 

-       klienti se mohou na pracovníky obracet i v případech, kdy mají podezření na porušování antidiskriminačního zákona

 

 

 

 

Nabídka služeb poskytovaných v oblasti poradenství obětem trestných činů:

 

 

Poskytovatel služby poskytuje uživateli služby odbornou pomoc při uplatňování jeho zákonem vymezených práv a oprávněných zájmů a to v rozsahu a za podmínek daných zákonem. Touto odbornou pomocí se rozumí psychologické poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odborná pomoc je poskytována do doby, dokud to vyžaduje její účel a zároveň má uživatel o poskytování služby zájem.

 

  

 

a)      Restorativní program:

 

 

-       je založen na aktivní účasti osoby, která je obětí trestného činu podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, na řešení problémů vzniklých v důsledku trestného činu pomocí odborných metod sociální práce.

 

 

-       náprava vztahů mezi obětí a pachatelem je pak činěna vždy ve spolupráci s Probační a mediační službou, do jejíchž kompetencí provádění nápravy spadá.

 

 

b)     Odborné sociální poradenství:

 

 

-       směřuje ke stabilizaci klienta v oblasti vnímání situace pomocí odborných metod, např. rozhovorem, pozorováním, analýzou potřeb, krizové intervence apod.

 

 

-       psycholog (sociální pracovník) se během poskytování pomoci oběti věnuje především oběti samotné, ačkoli může vstupovat do kontaktu i s dalšími orgány činnými v trestním řízení

 

 

-       s pachatelem vstupuje sociální pracovník - právník do přímého kontaktu jen ve výjimečných případech, pouze na přání oběti a se souhlasem pachatele, a to v rámci jejího vyrovnání se s důsledky trestného činu

 

 

 

Principy poskytovaných služeb

 

 

Mezi nejdůležitější zásady poskytování poradenství je:

 

 

 • zajišťování vysoké odborné úrovně poradenství,

   

 • diskrétnost,

   

 • nezávislost,

   

 • nestrannost,

   

 • dobrovolnost

   

 • slušné chování ke klientovi.

   

 

 

 

Podmínky přijetí

 

 

Zájemce musí:

 

 

-       být osobou starší 18 let

 

 

-       spadat do cílové skupiny uživatelů

 

 

-       být ochoten spolupracovat na plnění své zakázky

 

 

 

 

 

 

 

Poradna odmítne poskytování svých služeb uchazeči v násl. případech:

 

 

-       pokud klient nespadá do cílové skupiny uživatelů

 

 

-       pokud je kapacita služby naplněna

 

 

-       pokud se klient opakovaně 2x po sobě bez omluvy nedostaví na domluvený termín konzultace

 

 

-       pokud je klient agresivní vůči poradci nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,

 

 

-       pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina uživatelů v oblasti dluhového poradenství:

 

 

Sociálně vyloučení obyvatelé města Chebu, kteří se ocitli v obtížných životních situacích spojených se závazky z minulosti a to primárně soustředěných na dluhovou problematiku.

 

 

 

Cílová skupina uživatelů v oblasti poradenství obětem trestných činů:

 

 

            Sociální služba je určena osobám starším 18 let (mladším jen se souhlasem zákonného zástupce), které utrpěly psychickou újmu, s níž se jim dosud nepodařilo vypořádat, a to v důsledku spáchaného trestného činu na jejich osobě, příp. na osobě, s níž jsou v blízkém vztahu, nebo na majetku, ke kterému mají blízký vztah.

 

 

 

 

 

 

Cíle poskytované služby v oblasti dluhového poradenství:

 

 

-       Poradenství v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů.

 

 

-       Poradenství v oblastech: Sociálně právní pomoc, pracovně právní vztahy, nájemní vztahy a bydlení, rodinné a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanské soudní řízení.

 

 

-       Komunikace s exekutory za účelem nastavení nelikvidačních splátek dluhu a úroků.

 

 

-       Pomoc při řešení problémů definovaných společně s klientem a sociálním pracovníkem, zvyšování kompetencí významných pro samostatné zvládání nepříznivých situací v budoucnosti.

 

 

-       Vzdělávání klientů v dluhové problematice prostřednictvím přednášek, odborných seminářů, diskuzí.

 

 

 

 

 

Cíle poskytované služby v oblasti poradenství obětem trestných činů:

 

 

-       Pomoc obětem trestných činů, které utrpěly psychickou újmu, navrátit se do běžného fungování v životě, který vedly před spácháním trestného činu na jejich osobě.

 

 

-       Pomoc obětem trestných činů při znovuobnovení vztahů, které byly v důsledku spáchání trestného činu v životě oběti narušeny, na posílení motivace k návratu do předchozího života, snížení napětí ze spáchaného trestného činu.

 

 

-       Podpora oběti při znovuzískání rovnováhy do jejího života, návrat nebo přiblížení k původnímu způsobu života oběti, vyrovnání se s rolí oběti trestného činu a následně pomoc při překonávání změny této role do role běžného občana, který vede život způsobem, jakým si sám přeje, nikoli kam byl v důsledku spáchání trestného činu na jeho osobě zatlačen.

 

 

  

 

 

 

 

Služba je poskytována zdarma.