Domov sv. Vavřince Meclov


  • Tel.: 731 433 020, 731 433 092
  • ivana.frohlichova877/877dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
V objektu bývalé fary v Meclově je realizována pobytová forma sociální rehabilitace. Je určena lidem s psychickým handicapem bez rodinného zázemí. Často žijí v zaběhnutých stereotypech a díky nim mají malé zkušenosti a nejasnou představu o zcela samostatném životě, o tom, co by mohli změnit a jak se účinně bránit případné manipulaci a zneužití. Psychiatrická diagnóza je stále ještě stigmatizující, uživatelé stigma často zvnitřňují a snaží se s ním vyrovnat tak, že se stahují do izolace nebo vstupují do agresivních konfrontací s okolím a nevnímají užitečnost léčby. Cílem služby je umožnit klientům, kteří se opakovaně dostávali do nedůstojných životních podmínek, žít běžným způsobem. Budova bývalé fary byla v roce 2012 zrekonstruována a klienti pracují v rámci sociální rehabilitace v nově vybudovaných polytechnických dílnách. 

Organizace:


Seznam lidí:

PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí zařízení Monika Kocúrková - pracovník sociálních služeb Jaroslava Holubová - pracovník sociálních služeb