Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa


  • Tel.: 731 433 020
  • ivana.frohlichova493/493dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Organizace:


Seznam lidí:

PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí služby Jitka Horalová, DiS. - sociální pracovník Anna Burešová - pracovník v sociálních službách Naděžda Dolejší - pracovník v sociálních službách Roman Holub - pracovník v sociálních službách Sylva Machová - pracovník v sociálních službách Pavel Mazza - pracovník v sociálních službách Alena Strašlipková - pracovník v sociálních službách Pavel Štípek - pracovník v sociálních službách Blanka Valášková - pracovník v sociálních službách Marta Volfíková - pracovník v sociálních službách