SOS DOmažliceCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby: NE

Poskytování základního a částečně odborného nízko-prahového sociálního poradenství a konkrétní pomoc v přirozeném prostředí klientů. Cílem je pozitivně ovlivnit uvažování a jednání člověka nacházejícího se v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou se mu nepodařilo vyřešit ani vlastními silami, ani s pomocí rodiny.


Organizace:


Seznam lidí:

Lenka Eisenhamerová - sociální pracovnice PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí služby