Sčítání lidu je povinné i pro cizince na území ČR
26. března 2021 Aktuálně

Sčítání lidu je povinné i pro cizince na území ČR

Sčítání lidu, které proběhne od 27. 3. 2021 na území České republiky, je povinné i pro cizince. Podrobnosti a důležité odkazy přináší sdělení šířené Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň v českém, anglickém a ruském znění. Na odkazech naleznete také informace v němčině, polštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.  

Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté).
Jinak řečeno:

  1. Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, případně azyl (resp. měl je o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.
  2. Sčítá se tedy každý, kdo je přítomný na našem území v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tu má evidovaný pobyt.

Nemluvíte plynně česky? K dispozici je 7 jazykových verzí online formuláře v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Využít můžete i překlady listinného formuláře v těchto jazycích. Získáte je od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Jsou k dispozici i ke stažení na webu.

Více informací zde: https://scitani.cz/

POPULATION CENSUS – starting March 27th – obligatory also for foreigners

All foreigners who have a permanent or temporary residence in the Czech Republic for more than 90 days (regardless of whether they are currently in the Czech Republic or not) are obliged to enumerate themselves. You must also fill in the form if you have been granted asylum or you have stayed in our territory at midnight from 26 to 27 March 2021. The Census does not apply to diplomats and foreigners who have been in the Czech Republic for less than 90 days only.

In other words:

  1. Everyone who has a registered stay in the Czech Republic for more than 90 days, has been granted an asylum or lived in the Czech Republic at the decisive moment at midnight from 26 March to  27 March 2021) must be enumerated. It does not matter where such person lives in the world, what his/her citizenship is or where he/she is registered to stay abroad.
  2. Everyone who is present in our territory at the decisive moment (at midnight from 26 March to 27 March 2021) is enumerated, unless the diplomat or tourist is present only for a short time (within 90 days). A registered stay in the Czech Republic does not make a difference.

You are not fluent in Czech? 7 language versions of the online form are available for your use (English, German, Polish, Russian, Ukrainian, Vietnamese and Romani). You can also use translations of the paper form in these languages. You may obtain them from a Census enumerator, at Census contact points or by downloading them directly from our website.

More information to be found here: https://scitani.cz/csu/scitani2021/home

Перепись населения.

Все иностранцы, имеющие постоянное или временное (более 90 дней) место жительства в ЧР, обязаны участвовать в переписи независимо от того, находятся ли они в данный момент в ЧР или нет.

Перепись населения начинается в полночь с 26-го на 27-е марта 2021г.
С 27.3.2021 до 9.4.2021-перепись онлайн.
С 17.4.2021 до 11.5.2021-перепись с использованием бумажных переписных листов.
Не знаете как поступать? Звоните по телефону: +420 253253683

Необходимую полную информацию найдете по ссылке: https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/domov-ru