GDPR – информация за потребителите на услугите на DCHP

Diecézní charita Plzeň ( по-нататък „DCHP“), e църковна недържавна организация с нестопанска цел, със седалище Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČ 49774034, записана в Регистъра на регистрираните юридически лица към Министерството на културата на Чешка република под № 8/1-06-702/1996.

DCHP обработва лични данни в съгласие със изискванията на Наредбата на Европския парламент и Съвет (ЕС) № 2016/679 за защита на физически лица свързани с  обработване на личните данни и за свободното движение на тези данни и относно отмяната на директива 95/46/ES (Общ регламент за защита на данните или GDPR).

DCHP e администратор на лични данни.

Контактни данни на администратора: http://www.dchp.cz/dchplzen/

Kонтактно лице за решаване на вашите заявки и въпроси е:
JUDr. Bc. Vladimír Fencl, адвокат на Diecézní charity Plzeň
Адрес: Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
Телефон: 377 310 424, 739 483 374
 

или

Mgr. Tereza Landová, координатор на социалните служби на Diecézní charity Plzeň
Адрес: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Телефон: 731 433 002

 

Цели на обработването и правно основание за обработка на личните данни:

 • Предоставяне на социални услуги според закон № 108/2006 Sb., относно социалните служби  и съответните изменения и изпълнение на всички задължения свързани със тях.
 • Предоставяне на здравни услуги според закон № 372/2011 Sb., относно здравните служби и съответните изменения и изпълнението на всички задължения свързани със тях.

Периодът на обработка на личните данни е за времето, в което е валиден договорът и още за периода определен съгласно Закон № 499/2004 Sb., относно архивирането и картотекирането или съгласно специална законо уредба и съгласно GDPR.

Обработващи и приемащи личните данни

С горе посочената цел личните данни могат да бъдат защитенио бработвани освен от администратора и неговите служители, също така и от  програмата за регистрация, въз основа на договори за обработка на лични данни, сключени съгласно GDPR.

Преработващи на лични данни за  DCHP са:

Software production s.r.o., със седалище Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň, IČ 27973956
IReSoft, s.r.o., със седалище Cejl 62, 602 00 Brno, IČ 26297850

 

По нататък DCHP информира, че личните данни могат да бъдат предадени на трети лица, които разполагат с законово правомощие да изискват предаването на въпросните данни.

DCHP предава лични данни в законно определени случаи на тези лица:

 • Полиция ЧР, прокуратури и съдилища
 • общинска служба, изпълняваща функцията на обществен настойник или подписващи договора от името на потребителя;
 • законни представители, настойници и упълномощени за това лица от потребителя

Права на клиента съгласно GDPR:

 

 1. Клиентът има право да изиска от Администратора достъп до личните данни, както и право да корегира, допълва или да ограничи обработването. Заявката на всеки клиент се разглежда индивидуално.
 2. Клиентът има право да възрази срещу обработката на личните му данни по всяко време, ако:

а) обработването е необходимо за изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или при изпълнението на цели на публична власт, която е поверена на администратора,

б) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на съответния администратор или трета страна.

Данните на клиента няма да бъдат по-нататък  обработвани, освен ако не докажем сериозни законни причини за обработването, които надделяват над интересите или правата и свободата на потребителя. Докато не проверим този факт, клиентът има право да ограничи обработката.

3. Клиентът има право на изтриване, само в следните случаи:

 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин,
 • потребителят оттегли съгласието си и няма друго правно основание за обработка,
 • потребителят възразява срещу обработването и няма надделяващи законни причини за обработването,
 • личните данни са били обработвани неправомерно,
 • личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение,
 • личните данни са събрани във връзка с предлаганите услуги.

4. Клиентът има право да подаде жалба до надзорния орган в случай, че смята, че при обработката на личните му данни се стига до нарушаване на GDPR. Жалба може даподаде до надзорния орган, който в случаят е „Úřad pro ochranu osobních údajů“ намиращ се на адрес „Pplk. Sochora“ 27, Praha 7, PSČ 170 00.

5. Клиентът има право на преносимост на личните си данни, в общ и машинно четим формат. Клиентът може да прехвърли личните си данни на друг администратор или при техническа възможност да поиска администраторите да ги прехвърлят един на друг.

6. Клиентът има право да бъде уведомен в случай, че се е стигнало до нарушаване сигурноста на личните му данни, обработвани от DCHP, ако това нарушение води до висок риск за правата и свободата на клиента.

7. Правото на клиента, когато поиска да вземе обратно своето съгласие с обрабоване на личните му данни, не може да бъде приложено, защото неговите данни са обработени в съответствие с договора сключен с него за използване на нашите служби а не в съответствие със съгласието за обработване.

При изпълнение на горепосочените права на клиента, DCHP действа в съответствие с GDPR.

Предоставянето на вашите лични данни е доброволно, но ако не ги предоставите може да означава, че администраторът няма да има възможност да  предоставя необходимите услуги на клиента.

Вашите изисквания винаги ще бъдат разглеждани и решавани в съответствие със съответните разпоредби на Общия регламент.

В заключение бихме искали да подчертаем, че е в наш интерес да обработваме Вашите лични данни законосъобразно и компетентно и да не накърняваме Вашите права.

Благодарим Ви за услужливостта и сътрудничеството.

Eкип на Diecézní charity Plzeň

Дата на последната актуализация: 20/11/2018