Domov sv. Vavřince Meclov

pobytová forma sociální rehabilitace


 

                                          Službu  finančně podporuje Plzeňský kraj, město Domažlice a město Holýšov. 


Adresa: Meclov 1, 345 21
Vedoucí: PhDr. Ivana Fröhlichová
E-mail: ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
Mobil: 731 433 020
Další kontakt: 731 433 057, 731 433 064


Poslání služby

Pobytová forma SOS Domažlice je od 1. 1. 2010 registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako sociální rehabilitace. Poskytuje všechny základní činnosti ukládané zákonem.

Posláním Domova sv. Vavřince je dlouhodobé poskytování pobytové služby lidem s psychickým handicapem, pomoci jim obnovit nebo získat sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku nemoci ztratili a připravit je k začlenění do běžné společnosti. 
Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Naším cílem je, aby ti, kterým poskytujeme služby, mohli žít co nejvíce „normální život“. To znamená, aby mohli dělat práci, kterou vnímají jako smysluplnou, užitečnou a na kterou stačí, aby si našli volnočasové aktivity a aby byli podle svých možností soběstační, ale zároveň našli celodenní pomoc v případě potřeby.

V zařízení je realizován komunitní styl práce, který umožňuje zapojit klienty do průběhu služby a omezuje riziko vzniku nebo zvyšování závislosti na sociální službě – klienti zde minimálně recidivují. Pracovníci vykonávají konkrétní činnosti dle smlouvy dojednané s klientem a snaží se o to, aby se režim dne i způsoby klienta co nejvíce přiblížily životu zdravého člověka.

Místní a dopravní dostupnost

Služba je poskytována v ORP Horšovský Týn, v obci Meclov, čp. 1. Budova je ve vlastnictví Diecézní charity Plzeň. Kuchyně a jídelna jsou společné. V pokojích je vybavení rozmístěno tak, aby zajišťovalo co možná největší intimitu a soukromí. Pracovníci se snaží motivovat klienty ke spoluvytváření jejich prostředí. Podílejí se tedy na vzhledu svého okolí (např. barva pokojů, výzdoba vlastními výrobky, možnost vytvořit si vlastní prostředí pro klid apod.).

Časová dostupnost, cílová skupina

Jedná se o nepřetržitě poskytovanou službu pro dospělé muže i ženy s chronickým duševním onemocněním (viz veřejný registr poskytovatelů soc. služeb).

Popis zajišťování potřeb cílové skupiny

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

 1. Nácvik péče o domácnost (hospodaření, úklid, praní, žehlení, opravy oděvů, vaření, péče o domácí zvířata nakupování atd.). Obyvatelé se s pomocí pracovníků společně podílejí na přípravě jídla, přihlíží se dle možností i ke specifickým stravovacím potřebám  jednotlivců (dietní omezení). Dále do společných povinností patří úklid společných prostor, úprava zahrady a péče o zvířata (kočka, pes, králíci, kachny a kozy). Pokud má  uživatel problémy s hospodařením s penězi, má možnost využít pomoci pracovníků.
 2. Nácvik samostatné orientace ve vnitřním i venkovním prostředí.
 3. Nácvik dovedností nutných pro běžný kontakt a jednání s úřady a institucemi.

Zprostředkování kontaktu se širším společenským prostředím

 1. Doprovázení dospělých k lékaři, do vzdělávacích zařízení, na úřady a instituce atd.
 2. Nácvik chování v různých společenských situacích, doprovázení na různé společenské akce. Pravidelně navštěvujeme společenské akce v regionu – plesy, kino, koncerty atp.
         S klienty se podílíme na organizačním zajištění různých veřejných akcí, na které někdy        vyrábějí pomůcky potřebné pro jejich zajištění soutěží, případně se účastní celé akce.
 3. Nácvik pracovních návyků, pomoc a doprovázení při hledání pracovního zařazení, 
  Uživatelé docházejí do Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, která je v blízkosti Domova. Pracovní doba je uzpůsobena individuálním možnostem klienta. Dílny nabízejí zejména rukodělné práce – tkaní, výroba skleněných vitráží, ruční šití a vyšívání, strojové šití, výrobky z pediggu atd. K dispozici je také truhlářská dílna zaměřující se zejména na drobnou dřevovýrobu.
 4. Dle možností zprostředkování funkčního kontaktu s rodinou.
 5. Nácvik práce s informacemi, získávání a ověřování informací, prevence komerčního zneužívání.
  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 6. Pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, vedení k uvědomění si svých povinností.
  Nabídka takových způsobů trávení volného času v regionu, které nevedou ke konfliktům    se společností. S klienty podnikáme dle možností výlety, vycházíme i z jejich podnětů.
 7. Informační servis a zprostředkování dalších odborných služeb.
 8. Pravidelné hodnocení průběhu služby ve spolupráci s klientem, vedení klienta ke schopnosti vyjádřit svůj názor. V objektu platí domácí řád, který byl vytvořen ve        spolupráci s uživateli, pravidelně jednou týdně probíhá skupinové sezení, kde každý  má možnost vyjádřit se k předcházejícímu týdnu (co se mu líbilo, nelíbilo, co ho rozzlobilo, mrzelo, udělalo radost ve vztahu k ostatním apod.), dále zde pracovníci společně s uživateli probírají organizační záležitosti a upravují individuální plány.

Úhrada nákladů na službu

Denní sazba za bydlení činí 210 Kč (včetně energií a jiných poplatků).
Denní sazba za stravu činí 75 Kč. Vaří se společně, vždy někdo z klientů má službu s pracovníkem při přípravě jídla. V ceně je zahrnuta snídaně, oběd a večeře.

Poplatek za úkon uvedený ve vyhlášce 505/2006 sb., § 35 odstavci 1 písm. g)- Příspěvek na péči, činí 135 Kč/ hodinu.

Rámcový režim dne

Pracovní dny:

do 8:30 hod    ranní hygiena, snídaně, úklid pokuje a osobních věcí
8:45 - 11:45    pracovní činnosti dle individuálního rozpisu, služby - vaření, společný úklid
11:45 - 12:45  oběd
12:45 - 13:30  individuálně odpočinek nebo pokračování v pracovních činnostech (3 hodiny)
od 15:45 (příp. od 16:30) osobní volno ( dle fáze režimu klienta - viz. Domácí řád )
17:45 - 19:30  večeře
22:00   noční klid (do 6:00 hod)

 

Soboty, neděle, svátky

Do 9:30 hod ranní hygiena, snídaně, úklid pokuje a osobních věcí.
Místo pracovních činností jsou individuálně nebo skupinově naplánovány volnočasové aktivity ( např. výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí, atp.)
Služby v kuchyni a úklid společných prostor zůstávají dle rozpisu.
 

Dokumenty ke stažení

Podrobný popis služby ZDE.
Domácí řád Domova sv. Vavřince ZDE.