Občanská poradna Cheb

Registrovaná sociální služba č. 1471939

Adresa:                Koželužská 19, Cheb 350 02 
Kontakt:               731 433 134
E-mail:                  poradnach@dchp.charita.cz

Provozní doba: 
pondělí:                    7:00 - 12:00        12:30 - 17:30
úterý:                        7:00 - 12:00        12:30 - 15:30
středa:                      7:00 - 12:00        12:30 - 16:30
čtvrtek:                     7:00 - 12:00        12:30 - 15:30            


Služba je poskytována zdarma
Okamžitá kapacita služby - 1 uživatel

Doporučujeme se do služby objednat.
Kontakt: Martina Belasová, mobil:
731 433 134, e-mail: martina.belasova@dchp.charita.cz

Služba je realizována za finanční pomoci Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz) a města Cheb.

Logo-KK-2021             Živý kraj           Cheb                                                                                               

Poslání

Poskytovat základní a odborné individuální sociální poradenství osobám, které se ocitly v obtížných životních situacích spojených se závazky z minulosti a soustředěných zejména na dluhovou problematiku a problematiku pomoci obětem trestných činů. Snažíme se v rámci nabízených služeb pomoci těmto osobám v řešení osobních záležitostí, podpořit jejich sebevědomí a zároveň je motivovat k vlastní iniciativě a odpovědnosti. Obětem trestných činů je poskytována podpora k přijmutí důsledků trestného činu, jehož byli obětí, do svého života jako danosti, se kterou lze pracovat.

Nabídka služeb poskytovaných v oblasti dluhového poradenství:

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • klientům je nabízeno odborné sociální poradenství v oblastech: dojednání splátkového kalendáře, návrhu na nařízení výkonů rozhodnutí – exekucí, odvolání proti exekuci, návrhu na odklad nebo zastavení exekuce, odporu proti platebnímu rozkazu, oddlužení v insolvenčním řízení (osobní bankrot)
 • klientům jsou předávány informace o možnostech využití veřejných služeb
 • má-li klient o služby dalších institucí zájem, je mu nabídnuto zprostředkování prvního kontaktu, příp. je mu nabídnuta možnost doprovodu

b) Sociálně terapeutická činnost

pracovníci poskytují odborné sociální poradenství v oblastech:

   • sociálně-právní pomoci (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postižené občany, příspěvek na péči, služby sociální péče, služby sociální prevence) 
   • pracovně-právních vztahů, nezaměstnanosti (vznik, změny a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škodu, ochrana zaměstnanců, práce konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání) 
   • vzdělávání klientů v dluhové problematice (přednášky, odborné semináře, diskuze, cvičení, inscenace) 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • možnosti řešení dluhů v oblasti vymáhání závazků mimosoudní (upomínky, inkasní společnosti) i soudní cestou (exekuce, soudní a rozhodčí řízení), (mapování klientovy situace, vyjednávání s věřiteli, nastavení splátkového kalendáře, insolvence, konsolidace) a v otázkách předluženosti
 • klienti mají možnost doprovodu při vyřizování záležitostí týkajících se dluhové problematiky (jednání s věřiteli…)
 • ochrany spotřebitelů (smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele)
 • zdravotnictví a pojištění (pojistné na sociální zabezpečení, dávky z důchodového pojištění, dávky z nemocenského pojištění, zdravotní pojištění)
 • bydlení (kontakty na azylové domy, ubytovny)
 • občanského soudního řízení (řízení v prvním stupni (podávání žalob, návrhů), opravné prostředky (odvolání, odpor), řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (rozhodčí řízení)
 • klienti se mohou na pracovníky obracet i v případech, kdy mají podezření na porušování antidiskriminačního zákona

Nabídka služeb poskytovaných v oblasti poradenství obětem trestných činů:

Poskytovatel služby poskytuje uživateli služby odbornou pomoc při uplatňování jeho zákonem vymezených práv a oprávněných zájmů a to v rozsahu a za podmínek daných zákonem. Touto odbornou pomocí se rozumí psychologické poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odborná pomoc je poskytována do doby, dokud to vyžaduje její účel a zároveň má uživatel o poskytování služby zájem.

 a) Restorativní program:

 • je založen na aktivní účasti osoby, která je obětí trestného činu podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, na řešení problémů vzniklých v důsledku trestného činu pomocí odborných metod sociální práce.
 • náprava vztahů mezi obětí a pachatelem je pak činěna vždy ve spolupráci s Probační a mediační službou, do jejíchž kompetencí provádění nápravy spadá.

b) Odborné sociální poradenství:

 • směřuje ke stabilizaci klienta v oblasti vnímání situace pomocí odborných metod, např. rozhovorem, pozorováním, analýzou potřeb, krizové intervence apod.
 • psycholog (sociální pracovník) se během poskytování pomoci oběti věnuje především oběti samotné, ačkoli může vstupovat do kontaktu i s dalšími orgány činnými v trestním řízení
 • s pachatelem vstupuje sociální pracovník - právník do přímého kontaktu jen ve výjimečných případech, pouze na přání oběti a se souhlasem pachatele, a to v rámci jejího vyrovnání se s důsledky trestného činu

Principy poskytovaných služeb

Mezi nejdůležitější zásady poskytování poradenství je:

 • zajišťování vysoké odborné úrovně poradenství, 
 • diskrétnost, 
 • nezávislost, 
 • nestrannost, 
 • dobrovolnost 
 • slušné chování ke klientovi. 

Podmínky přijetí

Zájemce musí:

 • být osobou starší 18 let
 • spadat do cílové skupiny uživatelů
 • být ochoten spolupracovat na plnění své zakázky

Poradna odmítne poskytování svých služeb uchazeči v násl. případech:

 • pokud klient nespadá do cílové skupiny uživatelů
 • pokud je kapacita služby naplněna
 • pokud se klient opakovaně 2x po sobě bez omluvy nedostaví na domluvený termín konzultace
 • pokud je klient agresivní vůči poradci nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,
 • pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).

Cílová skupina uživatelů v oblasti dluhového poradenství:

Sociálně vyloučení obyvatelé města Chebu, kteří se ocitli v obtížných životních situacích spojených se závazky z minulosti a to primárně soustředěných na dluhovou problematiku.

Cílová skupina uživatelů v oblasti poradenství obětem trestných činů:

Sociální služba je určena osobám starším 18 let (mladším jen se souhlasem zákonného zástupce), které utrpěly psychickou újmu, s níž se jim dosud nepodařilo vypořádat, a to v důsledku spáchaného trestného činu na jejich osobě, příp. na osobě, s níž jsou v blízkém vztahu, nebo na majetku, ke kterému mají blízký vztah.

Cíle poskytované služby v oblasti dluhového poradenství:

 • Poradenství v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů.
 • Poradenství v oblastech: Sociálně právní pomoc, pracovně právní vztahy, nájemní vztahy a bydlení, rodinné a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanské soudní řízení.
 • Komunikace s exekutory za účelem nastavení nelikvidačních splátek dluhu a úroků.
 • Pomoc při řešení problémů definovaných společně s klientem a sociálním pracovníkem, zvyšování kompetencí významných pro samostatné zvládání nepříznivých situací v budoucnosti.
 • Vzdělávání klientů v dluhové problematice prostřednictvím přednášek, odborných seminářů, diskuzí.

Cíle poskytované služby v oblasti poradenství obětem trestných činů:

 • Pomoc obětem trestných činů, které utrpěly psychickou újmu, navrátit se do běžného fungování v životě, který vedly před spácháním trestného činu na jejich osobě.
 • Pomoc obětem trestných činů při znovuobnovení vztahů, které byly v důsledku spáchání trestného činu v životě oběti narušeny, na posílení motivace k návratu do předchozího života, snížení napětí ze spáchaného trestného činu.
 • Podpora oběti při znovuzískání rovnováhy do jejího života, návrat nebo přiblížení k původnímu způsobu života oběti, vyrovnání se s rolí oběti trestného činu a následně pomoc při překonávání změny této role do role běžného občana, který vede život způsobem, jakým si sám přeje, nikoli kam byl v důsledku spáchání trestného činu na jeho osobě zatlačen.

Služba je poskytována zdarma.