Domov pro seniory Bor

Služba je registrována podle § 49 zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. jako domov pro seniory.

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Bor.

pl_kraj_logo           Znak města Boru-of. (1)

Domov pro seniory v Boru je určen pro dospělé občany ve věku od 65 let věku, kteří jsou důvodu snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb.

Posláním Domova je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování samostatnosti a běžných společenských aktivit. Senioři mohou prožívat svůj život svým navyklým stylem podle svých přání a potřeb, s individuálními zvyklostmi, při zachování lidských práv a svobod.   

Cíl:

 • poskytnutím potřebné ošetřovatelské, pečovatelské, sociální péče a ubytováním umožnit vytvoření bezpečného a příjemného domácího prostředí
 • zaměření se na zlepšení podpory soběstačnosti klientů – prostřednictvím individuálního plánování služeb
  respektování vůle, důstojnosti, soukromí a všech práv klientů
 • zajištění kvalitního a aktivního života klientů, včetně jejich důstojného závěru života
  spolupráce s rodinou

Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na udržení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta, jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů. Služby jsou naplňovány podle standardů poskytovaných sociálních služeb.

Služby zahrnují:

Poskytnutí ubytování, podávání stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, základní ošetřovatelské úkony, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti. Každý klient má zpracovaný osobní plán služeb a přiděleného klíčového pracovníka. Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně trávit svůj volný čas. Podle svých možností využívají nabídky podpůrných motivačních a aktivizačních programů, např. ergoterapie, společného cvičení, trénování paměti.

Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi, pravidelně jsou pořádány akce s dětmi ze ZŠ a MŠ Bor a s dobrovolnickým sdružením Totem. V prostorách Domova je dvakrát měsíčně sloužena Mše svatá, kterou klienti navštěvují podle své svobodné vůle. Na přání klientů dochází duchovní i k jejich lůžku. 
Kapacita zařízení je 15 klientů, ubytování je poskytováno v pěti jednolůžkových a pěti dvoulůžkových pokojích, se společným sociálním zařízením. Společně mohou být ubytovány manželské páry nebo rodinní příslušníci. Přímo ke klientům do Domova docházejí kadeřnice a pedikérka.

Základní zásady pro poskytování služeb:

 • individuální přístup ke klientovi, laskavý a ohleduplný postoj ke klientovi
  respektování jeho práv a svobod
 • respektování duchovní úrovně klienta
 • úcta ke stáří
 • podpora samostatnosti a nezávislosti
 • respektování vlastní volby klienta
 • respektování jeho soukromí
 • zásada informovanosti klienta
 • zásada kvalitně poskytované služby

Služby se přizpůsobují potřebám uživatelů a jejich poskytování je založeno na vzájemné toleranci a důvěře. Uživatel může službu odmítnout nebo ukončit a pokud o ni znovu požádá, bude mu poskytnuta ve stejné kvalitě s pozitivním přístupem poskytovatele. Provoz je nepřetržitý.
Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na těchto stránkách.

Společně se Žádostí o umístění je potřeba vyplnit Kartu klienta a Souhlas se zpracováním osobních údajů.   

20191212_090106   20191212_093342  20191212_093511  20191212_092907

Dokumenty potřebné k přijetí do Domova pro seniory Bor:

 
Další dokumenty: