GDPR

Informace pro uživatele služeb DCHP

Diecézní charita Plzeň (dále jen „DCHP“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČ 49774034, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-06-702/1996.

DCHP zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DCHP je správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce:
 
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:
 
JUDr. Bc. Vladimír Fencl, právník Diecézní charity Plzeň
Adresa: Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 310 424, 739 483 374
nebo
Mgr. Tereza Landová, koordinátor sociálních služeb Diecézní charity Plzeň
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 002
 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a plnění všech povinností s ním spojených.
 • Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a plnění všech povinností s nimi spojených.

Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy a dále po doby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě nebo dle zvláštního právního předpisu a dle GDPR.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů DCHP jsou:
Software production s.r.o., se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň, IČ 27973956
IReSoft, s.r.o., se sídlem Cejl 62, 602 00 Brno, IČ 26297850

Petr Zajíc software, Větrná 662, 463 03  Stráž nad Nisou, IČ 48274071

 

DCHP dále informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. DCHP dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům:

 • Policii ČR, státním zastupitelstvům a soudům;
 • obecním úřadům vykonávajícím funkci veřejných opatrovníků nebo podepisujících smlouvu za uživatele;
 • zákonným zástupcům, opatrovníkům a osobám k tomu zmocněným uživatelem.

Práva klienta dle GDPR:

 1. Klient je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, má rovněž právo na jejich opravu, doplnění nebo omezení zpracování. Každý požadavek klienta je řešen individuálně.
 2. Klient je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování v případě, že:           

a) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,             

b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Údaje klienta nebudou dále zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele. Do doby, než tuto skutečnost ověříme, má klient právo na omezení zpracování.

3. Klient má právo na výmaz, a to pouze v případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uživatel odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.

4. Klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

5. Klient má na základě vlastní žádosti právo na přenositelnost jeho osobních údajů, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Klient může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

6. Klient má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných DCHP, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta. 

7. Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se uplatní v případech, kdy byly osobní údaje získány na základě tohoto právního titulu, na ostatní důvody zpracování dle GDPR se právo nevztahuje.

Při výkonu výše uvedených práv klienta postupuje DCHP v souladu s GDPR.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci klientovi poskytnout služby.
Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.
Tým Diecézní charity Plzeň

 

Datum poslední aktualizace: 1.1.2023

Zpracování osobních údajů při mimořádných událostech

Diecézní charita Plzeň rovněž zpracovává osobní údaje při pomoci za mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy, hromadné havárie atp., a pravidla pro zpracování těchto údajů naleznete ZDE.

Seznam společných správců osobních údajů osob v nouzi při mimořádných událostech naleznete ZDE.