Nízkoprahové denní centrum Cheb

Registrovaná sociální služba č. 2482833
 
 
Adresa:                    Vrázova 6, Cheb 350 02
Kontakt:                  731 433 149
E-mail:                     charitabetlem@dchp.charita.cz
Provozní doba:      pondělí - čtvrtek, 8:00 -12:00 12:30 - 16:30
                                  pátek 8:00 -12:00
                                  poslední středa v měsíci 12:30 -16:30
 
Možnost konzultace pro klienty se sociálním pracovníkem: 
pondělí – pátek: 8:00 - 16:30 
 
Vedoucí:                    Mgr. Ondřej Špendlíček
Kapacita:                  okamžitá kapacita služby je 12 klientů
 

Logo OPZ barevné

Služba je realizována za finanční podpory Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz) a města Cheb.

Karlovarský kraj             Živý kraj           Cheb                                       

Posláním Nízkoprahového denního centra Cheb je poskytovat komplexní individuální odbornou dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Snažíme se pomocí nabízených služeb předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Při zajištění dodržování základních lidských práv a svobod usilujeme o integraci osob bez přístřeší, tedy ohrožených sociálním vyloučením zpět do společnosti.

 Nabízíme:

 • základní sociální poradenství
 • vykonání základní hygieny
 • poskytnutí ošacení z charitního šatníku
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.

Způsob poskytování služby: ambulantní

Sociální služba je poskytována v souladu s Regionální kartou sociálních služeb dostupnou zde:61_RK_NDC_V2.pdf

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem práce s uživateli naší služby je motivovat a podporovat uživatele k návratu v maximální možné míře k samostatnému životu ve společnosti, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, žít běžným způsobem života a na základě vzájemné zakázky uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

Obecným cílem u každého klienta je vytvořit či znovuobnovit hygienické návyky, naučit se žít v komunitě, najít si zaměstnání na trvalý pracovní poměr a získat si vlastní bydlení.

Poskytujeme základní sociální poradenství:

Informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby.

Informace o:

 • pracovních místech,
 • ubytovacích zařízeních v okolí,
 • možnostech finančního zajištění,
 • úřadech, se kterými je třeba jednat,
 • dalších organizacích v případě, že zájemce nespadá do naší cílové skupiny

Komu jsou naše služby určeny?

Mužům a ženám bez přístřeší, kteří se dostali do problémů například z důvodů:

 • ekonomických (neschopnost platit nájem, exekuce apod.)
 • návratu z výkonu trestu,
 • po opuštění ústavní péče (např. dětského domova po dosažení 18 let, protialkoholní nebo psychiatrické léčby apod.),
 • sociální nepřizpůsobivosti (způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, v ohrožení zejména v důsledku zneužívání návykových látek, zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy společensky neakceptovatelným způsobem apod.),
 • rozvodu nebo opuštění společné domácnosti,
 • nesoběstačnosti v základních životních situacích

Podmínky přijetí:

 •  věk nad 18 let
 • být soběstačný
 • nebýt nositelem závažné choroby přenosné na člověka
 • být v takovém aktuálním psychickém stavu, který umožňuje smysluplné a účelné jednání s pracovníky zařízení (tzn. nebýt pod vlivem návykových látek, nevystupovat agresivně apod.)