Středisko sociální rehabilitace Plzeň

Od 1.7.2016 byla služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016–2019. Od 1.1.2021 – 30.6.2022 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2021–2022, který je rovněž spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné_PNG       logoMPSV-m        plzeňský kraj průhledné

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Plzeň.

logo_Plzen_pomahajici        Dlouhé logo - nový web 24-05-10      logo_OSS průhledné

 
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
 
Vedoucí: Iveta Lukešová
Tel.: 731 433 018

 

Sociální pracovnice: Bc. Michaela Semeráková, DiS.
Tel.: 731 433 095
 
 
Provozní doba
pondělí: 7:15 - 14:45
úterý:     7:15 - 17:45
středa:   7:15 - 14:45
čtvrtek:  7:15 - 17:45
pátek:    7:15 - 13:45
 

Od 12:00 do 13:00 polední přestávka

Služba je registrována podle § 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace.

Sociální služba funguje v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021.             

Posláním Střediska sociální rehabilitace Plzeň je pomoc osobám ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti. Klientovi je poskytnuto pracovní místo v reálném pracovním prostředí, ve kterém plní povinnosti vyplývající z pracovní náplně a postupně si tak vytváří nebo obnovuje pracovní návyky. Dále má klient možnost získat potřebné schopnosti pro změnu svého dosavadního životního stylu a začít tak řešit své dosavadní potíže, nejčastěji spojené s finančními závazky.

Forma poskytování služby je ambulantní.

Cílovou skupinu tvoří etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby v krizi, tedy osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené.

Věková kategorie je dorost (od 18-ti let), mladí dospělí (19 - 26 let) a dospělí (27 - 64 let) a individuální splnění podmínek pro přijetí uživatele do projektu SSR. Přijetí do SSR je podmíněno svéprávností.

Osoby, kterým neumíme poskytnout naši službu, jsou osoby závislé na návykových látkách (tzn. alkohol, drogy) a osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny výkonu nabízené práce.

 Kapacita služby:

 • okamžitá/denní: 20 uživatelů

Cíle Střediska sociální rehabilitace jsou:

 1. zachování nebo obnova pracovních návyků (pravidelné docházení, znalost pracovní náplně, plnění povinností vyplývající z pracovní náplně)
 2. znalost pracovního poměru a souvisejících informací (smlouva o pracovním poměru, dovolené, vykazování… apod.)
 3. pomoc a podpora při řešení své dosavadní nepříznivé sociální situace (motivace k řešení dluhů, podpora při dalších změnách životního stylu související s pracovním uplatněním, podpora se získáváním schopností či dovedností vedoucí k zlepšení či neprohlubování nepříznivé sociální situace, mapování potřeb…)

Zásady poskytování sociální služby:

 1. Pracovníci služby podporují samostatnost a aktivní přístup klienta v řešení vlastní situace, jeho nezávislost a soběstačnost.
 2. S klientem jednáme s respektem a úctou k jeho lidským právům a osobním názorům.
 3. Službu poskytujeme individuálně a to s přihlédnutím k potřebám, schopnostem a dovednostem klienta.
 4. S klientem služby nebo se zájemcem o službu je jednáno jako s partnerem, tedy vždy důstojně a bez předsudků k jeho aktuálnímu nebo minulému způsobu života.
 5. Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a další etické kodexy pracovníků.

Středisko sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce, a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení jednak prostřednictvím přímého zaměstnávání v pracovních programech projektu a jednak prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem je začlenění uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.

Spolupráce s uživateli služby je v souladu se Smlouvou o poskytnutí služby a pracovní smlouvou a zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem a pracovními terapeuty naplňují cíle stanovené ve svém individuálním plánu. V současné době uživatelé služby SSR v rámci rehabilitační pracovní aktivizace vykonávají následující činnosti:

 • V provozu Humanitárního skladu (kde je od dárců shromažďováno použité oblečení, nábytek a další potřeby pro domácnost) mají na starosti příjem, třídění, stěhování a výdej přijatých věcí. Šatník je otevřen nejen pro sociálně potřebné, ale i pro širokou veřejnost.
 • V provozu Dílny zpracování textilního odpadu (kde jsou z dále nepoužitelného šatstva vyráběny čistící hadry) provádějí výběr šatstva, řezání a balení hadrů.
 • Na zastávkách a tratích MHD v Plzni provádějí jejich úklid
 • V bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň doprovázejí zdravotně postižené děti i dospělé.                

SSR spolupracuje nejčastěji s Azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi, zařízením Městské charity Plzeň, dalšími sociálními službami na území města Plzeň a okolí, s Úřadem práce Plzeň – město, jih a sever a sociálními odbory úřadů městských obvodů města Plzeň.

Návaznou podporu tzv. sociálního bydlení představuje od října 2007 Dům sv. Vincence v Plzni Koterově, další z projektů Diecézní charity Plzeň. Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty velikosti 1+1. Dům je určen pro nejúspěšnější uživatelé SSR. 

Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány široké veřejnosti.