Středisko sociální rehabilitace Plzeň

Od 1.1.2023 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2023–2025, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo OPZ+                      logoMPSV-m                         pl_kraj_logo

 

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Plzeň.

pl_kraj_logo       logo_Plzen_pomahajici        Dlouhé logo - nový web 24-05-10      logo_OSS průhledné

 

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Vedoucí: Iveta Lukešová
Tel.: 731 433 018
Sociální pracovnice: Mgr. Diana Ciglerová
Tel.: 731 433 095
e-mail: diana.ciglerova@dchp.charita.cz

 

Provozní doba
pondělí: 7:15 - 14:45
úterý:     7:15 - 17:45
středa:   7:15 - 14:45
čtvrtek:  7:15 - 17:45
pátek:    7:15 - 13:45
 
Od 12:00 do 13:00 polední přestávka
 
Služba je registrována podle § 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace.
 
Posláním Střediska sociální rehabilitace Plzeň je pomáhat osobám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností, dluhy a sociálním vyloučením vést kvalitnější způsob života. Prostřednictvím nácviků rozvíjet jejich samostatnost a soběstačnost a umožnit jim tak řešit skutečné problémy, které brání tomu, aby obstáli nárokům okolního prostředí.  Způsob a místo nácviku vždy volíme na základě oboustranné dohody a dle toho, co sám klient považuje za důležité.

Forma poskytování služby je ambulantní a terénní.

Cílovou skupinu tvoří příslušníci etnických menšin, osoby bez přístřeší a osoby v krizi, tedy osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením, popřípadě jsou již sociálně vyloučené, a to ve věku od 18 do 64 let.
 

Kapacita služby: okamžitá/denní: 20 uživatelů pro terénní i ambulantní formu současně 
 
 
Cíle Střediska sociální rehabilitace jsou:
Prostřednictvím naší služby mohou klienti nacvičovat činnosti nezbytné pro samostatný život, využít k tomu získané či zachované schopnosti a kompetence, posilovat a upevňovat získané návyky a dojít tak k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.
 
 
Konkrétní cíle, kterých může klient ve spolupráci se službou dosáhnout:
 • činnostmi služby stabilizovat situaci klienta a zamezit prohlubování jeho nepříznivé situace,
 • naučit klienta komunikovat se svým okolím a navazovat vztahy, a to i prostřednictvím toho, že bude ovládat elektronickou a mobilní komunikaci,
 • naučit klienta orientovat se v nabídce běžně dostupných služeb a tyto služby využívat,
 • naučit klienta dovednosti, jejichž prostřednictvím bude schopen získat a následně si i udržet pracovní poměr,
 • naučit klienta zorientovat se ve svých možnostech a zdrojích pro hledání vhodného bydlení a naučit ho dovednosti, jejichž prostřednictvím takové bydlení získá, a i si jej následně udrží,
 • naučit klienta, jak se orientovat v systému sociálních dávek, jak o dávky žádat, jak jednat a komunikovat s úřady a dalšími institucemi,
 • naučit klienta vést samostatně domácnost vzhledem k jeho příjmům, možnostem a vybavení.
Zásady poskytování sociální služby:
 
Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Etický kodex Charity ČR, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

 

 1. Aktivní a respektující nabízení pomoci – Pracovníci služby podporují samostatnost a aktivní přístup klienta v řešení vlastní situace, jeho nezávislost a soběstačnost.
 2. Dodržování důstojnosti, jasná a veřejná pravidla pro všechny – Služba je určena všem zájemcům nezávisle na původ, rasu, náboženské vyznání a společenské postavení.
 3. Partnerský přístup bez předsudků, nehodnotící minulost klienta – Pracovníci nehodnotí osobnostní rysy uživatele, společenské návyky, neodsuzují ho a respektují jeho vůli.
 4. Individuální přístup ke klientům – Služba vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ, vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji jejich samostatnosti a sociálnímu začleňování.

Středisko sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce, a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení. S klienty služby jsou dle jejich konkrétních potřeb prováděny nácviky dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Dále je jim poskytována pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Optimálním výsledkem poskytování sociální služby je začlenění klienta do běžného života.

Cíle stanovené v individuálním plánu klienta jsou vždy v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování sociální služby a jsou naplňovány prostřednictvím spolupráce klienta, sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách.

Činnosti jsou nacvičovány ve službě při pravidelných schůzkách v konzultační místnosti, v prostorách dílny, či na šatnách. Klient je motivován k tomu, aby nabyté dovednosti uplatňoval v rámci svého přirozeného prostředí.

SSR spolupracuje nejčastěji s Azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi - zařízením Městské charity Plzeň, dalšími sociálními službami na území města Plzeň a okolí, s Úřadem práce Plzeň – město, jih a sever a sociálními odbory úřadů městských obvodů města Plzně.

Návaznou podporu tzv. sociálního bydlení představuje od října 2007 Dům sv. Vincence v Plzni Koterově, další z projektů Diecézní charity Plzeň. Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty velikosti 1+1.

Doplňkovou činností služby je půjčovna zdravotních pomůcek pro širokou veřejnost (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.).