Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

Adresa: Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Telefon: 379 776 388, 731 433 006
E-mail: dmd.havlovice@dchp.charita.cz

Vedoucí: Dagmar Řezáčová, DiS
Provoz: nepřetržitý
 

Služba je registrována podle § 57 zákona č. 108/2008 Sb. o sociálních službách jako azylový dům.

Od 1.1.2023 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2023–2025, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo OPZ+                      logoMPSV-m                         pl_kraj_logo

 

Službu podporuje finančně také Plzeňský kraj a město Domažlice. 

   plzeňský kraj průhledné                      Domazlice logo

Uživatelkám nabízíme bezpečné ubytování, zázemí, psychickou podporu a pomoc při získávání a prohlubování dovedností, které je povedou v následném samostatném životě.

V průběhu pobytu si uživatelka vytvoří individuální plán, ve kterém si stanoví co a jakým způsobem by chtěla ve svém životě změnit. Na plnění cílů individuálního plánu pak pracuje společně s pracovnicemi Domova. Snažíme se, aby se uživatelky co nejvíce osamostatnily, orientovaly se ve společnosti a věděly kde a jak uplatnit svá práva.

Poskytujeme pomoc při vedení domácnosti, péči o děti a jejich výchově, při jednání s úřady např. při vyřizování sociálních dávek, uplatňování práv a oprávněných zájmů, při hledání vhodných školských zařízení pro děti, při hledání možnosti dalšího vzdělávání, při hledání zaměstnání, při hledání dalšího bydlení apod.

Snažíme se upevňovat citovou vazbu matky a dítěte, aby děti měly pro další život správný vzor chování. Děti se v klidném prostředí Domova cítí dobře, neboť ve většině případů jejich předchozí život tvořily převážně negativní zážitky.

Těhotné ženy mají možnost se u nás v klidu a bezpečí připravit na porod, následně si dítě ponechat ve své péči, než se jim podaří najít jiné vhodné ubytování.

Pracovnice Domova se snaží, aby se uživatelky neizolovaly v DMD, ale zapojily se do veřejného života - navštěvují plavecký bazén, kino, loutkové divadlo, akce pořádané Městem Domažlice atd.

Během roku se pořádají v Domově také různé společné akce a besedy. Jedná se především o společné prožití Dne dětí plného her a legrace, maškarní karneval, společné táboráky, oslavy svátků a narozenin, Mikulášskou besídku, vánoční svátky, Tříkrálovou sbírku.

Poslání

Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily bydlení.

Cíl

Poskytnutí bezpečného ubytování, zázemí, psychické podpory a pomoc při získávání a prohlubování dovedností, které vedou k samostatnému bydlení.

Cílová skupina

 • Matky s dětmi do 18 let (případně do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání).
 • Těhotné ženy.
 • Matky s dětmi a těhotné ženy, které se staly oběťmi domácího násilí.

Kapacita

7 pokojů pro matky s dětmi nebo těhotné ženy.

Podmínky přijetí

 • Písemné podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.  
 • Potvrzený posudek praktického lékaře o zdravotním stavu.
 • Platný doklad totožnosti.

Provoz DMD

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.

Úhrada

Za poskytovanou sociální službu je stanovena úhrada dle Zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • Těhotná žena bez dětí  170Kč/den.
 • Matka s nezletilými dětmi  140Kč/den.
 • Dítě  90Kč/den (úhrada je za tři děti, každé další dítě má ubytování zdarma).

Základní poskytované sociální služby

Poskytnutí ubytování

 • Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok.
 • Umožnění celkové hygieny těla.
 • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

Pomoc při zajištění stravy.

Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů a potřeb uživatelek pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základní sociální poradenství

Poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace.

Další poskytované služby

 • přístup na internet, knihovna
 • zprostředkování kontaktů (psycholog, lékaři, rodinná poradna, MŠ, ZŠ apod.)
 • nabídka psychické a duchovní podpory

Dokumenty ke stažení