Aktivity

Poradna pro cizince vykonává tyto služby:

1. Registrovaná služba


základní a odborné sociální poradenství včetně právního poradenství:

 • informace (všeobecného charakteru) a rady (jak řešit složitou osobní situaci)
 • doprovody na úřady a jiné veřejné instituce
 • aktivní vyjednávání ve věci klienta
 • asistence při hledání zaměstnání či ubytování
 • zprostředkování odborných právních služeb
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • zprostředkování duchovních služeb

2. Doplňkové služby

 • zprostředkování materiální pomoci v odůvodněných případech (dovybavení domácností, základní ošacení, obuv a lůžkoviny z humanitárního skladu, potravinová pomoc apod.),
 • integrační aktivity - setkání

logo_Plzen_pomahajici                logo_OSS průhledné         MV

3. Kurzy českého jazyka 

Celoročně pořádáme kurzy českého jazyka pro cizince.

Od 1.7.2022 byly všechny kurzy přesunuty do našeho nově otevřeného Komunitního centra na adrese sady 5. května 8, Plzeň.

Nabídku začátečnických kurzů českého jazyka speciálně pro uprchlíky z Ukrajiny najdete také na stránce Komunitního centra

 

Kurzy, na které mohou zájemci přijít kteroukoliv vyučovací hodinu bez potřeby předchozího přihlášení:

 • Gramaticko - konverzační kurz češtiny pro začátečníky - úterý - 8:00 - 9:30 (kurz pro úplné začátečníky)
 • Kurz češtiny pro pokročilé - středa - 17:00 - 18:30
 • Kurz češtiny pro začátečníky - středa - 18:30 - 20:00  (kurz pro začátečníky, kteří již mají základní znalosti češtiny)
 • Gramaticko - konverzační kurz češtiny pro pokročilé - čtvrtek - 17:00 - 18:30

Kurzy, na které je třeba se předem přihlásit:

 • Intenzivní kurz češtiny pro začátečníky - 1 - úterý 17:00 – 18:30
 • Intenzivní kurz češtiny pro začátečníky - 2 - úterý 18:30 – 20:00
 • Intenzivní kurz češtiny pro falešné začátečníky - čtvrtek 18:30 – 20:00
 • Intenzivní kurz češtiny pro mírně pokročilé - pátek 17:00-18:30
 • Intenzivní kurz češtiny pro pokročilé - pátek 18:30 - 20:00
 • Kurz češtiny pro děti - 1. stupeň - čtvrtek 15:30 – 17:00
 • Kurz češtiny pro děti - 2. stupeň - pátek 15:30 - 17:00

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte:

Tel.: 731 796 605, E-mail: marija.kanovska@dchp.charita.cz

Poradna pro cizince, Cukrovarská 16, Plzeň

Kurzy  se konají v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a realizován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

logo_Plzen_pomahajici

logo_OSS průhledné

Ministerstvo vnitra ČR

 

 

 

Vyjádření Diecézní charity Plzeň k ukončení spolupráce s lektorkou kurzů češtiny pro cizince

6. 12. 2022

V petici, kterou šíří lektorka češtiny pro cizince a dlouholetá spolupracovnice Diecézní charity Plzeň Veronika Rožánková, a také v jejích veřejných prohlášeních jsou prezentovány některé nepravdivé a zavádějící informace týkající se dosavadní spolupráce s Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň.

Důvodem, proč Poradna pro cizince ukončila spolupráci na lektorování jazykových kurzů češtiny pro cizince s paní Veronikou Rožánkovou, byla její dlouhodobá neochota komunikovat s poradnou na řešení provozních věcí, organizaci výuky a nakonec i dalším plánování projektu.

Poradna lektorce vždy vycházela vstříc v jejích požadavcích. I nabídka zmenšeného objemu spolupráce pro rok 2023 vycházela ze skutečnosti, že lektorka sama hovořila o přílišné zátěži. Lektorka poradně sdělila, že jí buď bude výuka zachována ve stejném rozsahu (11 kurzů) jako v roce 2022, nebo nebude kurzy Diecézní charity Plzeň vést vůbec. Poradna pro cizince tak připravila plán na zachování spolupráce v původním objemu, ale jako nezbytnou součást pokračování ve spolupráci s lektorkou požadovala osobní setkání, na němž by byly prodiskutovány problematické body spolupráce. O tuto schůzku byla paní Rožánková žádána opakovaně, avšak bezvýsledně. Způsob a nedostatečnost komunikace lektorky směrem k pracovníkům poradny i některým účastníkům kurzů jsou dlouhodobým problémem.

Po uvedeném pokusu poradny o zachování spolupráce na rok 2023 se lektorka svého pracovního zájmu začala domáhat ve veřejném prostoru. Kvůli zjevné nemožnosti partnerské spolupráce s paní Rožánkovou se Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň rozhodla výuku plánovaných kurzů rozprostřít mezi jiné zkušené lektory.

Diecézní charita Plzeň si velmi váží vzdělávacích výsledků a osobního nasazení paní Rožánkové ve prospěch výuky cizojazyčných studentů, kvalita výuky nikdy nebyla předmětem sporu. Charita přeje paní Rožánkové mnoho dalších spokojených studentů a profesních úspěchů.

Diecézní charita Plzeň

https://www.dchp.cz/aktualne/tiskove-zpravy/vyjadreni-diecezni-charity-plzen-k-ukonceni-spoluprace-s-lektorkou-kurzu-cestiny-pro-cizince/

Заява Єпархіальної благодійної організації Плзень про припинення співпраці з викладачем курсів чеської мови для іноземців

6. 12. 2022

У петиції, яку поширює Вероніка Рожанкова, викладач чеської мови для іноземців і давній співробітник Єпархіальної благодійної організації Плзень, а також у її публічних заявах подається неправдива та оманлива інформація про свою співпрацю з Консультаційним центром для іноземців Єпархіальної благодійної організації Плзень.

Причиною, через яку Консультаційний центр для іноземців припинив співпрацю з пані Веронікою Рожанковою щодо проведення курсів чеської мови для іноземців, було її тривале небажання спілкуватися з Консультаційним центром щодо вирішення оперативних питань, організації занять і зрештою, подальшого планування проекту.

Консультаційний центр завжди був уважний до її прохань. Навіть пропозиція скороченого обсягу співпраці на 2023 рік ґрунтувалася на тому, що сама викладачка говорила про надмірне навантаження. Лекторка повідомила, що або її викладання буде збережено в тому ж обсязі (11 курсів), що й у 2022 році, або вона взагалі не буде проводити курси Єпархіальної благодійної організації Плзень. Консультаційний центр для іноземців, таким чином, підготував план збереження співпраці в початковому обсязі але, як необхідну частину продовження співпраці з лектором, пропонував особисту зустріч, на якій обговорювалися б проблемні моменти співпраці. Пані Рожанкову неодноразово просили про цю зустріч, але безуспішно. Манера і відсутність спілкування лектора з персоналом Консультаційного центру і деякими учасниками курсу є довгостроковою проблемою.

Після вищезгаданої спроби Консультаційного центру зберегти співпрацю на 2023 рік лекторка почала заявляти про свій професійний інтерес у публічному просторі. Через очевидну неможливість партнерства з пані Рожанковою Консультаційний центр для іноземців Єпархіальної благодійної організації Плзень вирішив поширити викладання запланованих курсів серед інших досвідчених викладачів.

Єпархіальна благодійна організація Плзень високо цінує освітні результати та особисту відданість пані Рожанкової навчанню іноземних студентів, якість викладання ніколи не була предметом суперечок. Єпархіальна благодійна організація Плзень бажає пані Рожанковій побільше задоволених студентів та професійних успіхів.

https://www.dchp.cz/aktualne/tiskove-zpravy/vyjadreni-diecezni-charity-plzen-k-ukonceni-spoluprace-s-lektorkou-kurzu-cestiny-pro-cizince/

Statement of the Pilsen Diocesan Charity on the termination of cooperation with the teacher of Czech language courses for foreigners

6. 12. 2022

In the petition, which is being circulated by Veronika Rožánková, a teacher of Czech for foreigners and a long-time collaborator of the Pilsen Diocesan Charity, as well as in her public statements, some false and misleading information is presented regarding the previous cooperation with the Pilsen Diocesan Charity Counseling Center for foreigners.

The reason why the Counseling Center for Foreigners ended its cooperation with Mrs. Veronika Rožánková on teaching Czech language courses was her long-term reluctance to communicate with the organization to solve operational matters, organization of teaching and finally further planning of the project.

The Counseling Centrum for Foreigners always met her requirements. Even the offer of a reduced volume of cooperation for 2023 was based on the fact that the lecturer herself spoke of excessive workload. The lecturer advised that either her teaching will be kept to the same extent (11 courses) as in 2022, or she will not conduct the Pilsen Diocesan Charity courses at all. The counseling center for foreigners thus prepared a plan to maintain the cooperation in the original volume, but as a necessary part of the continuation of the cooperation with the lecturer, it demanded a personal meeting at which problematic points of cooperation would be discussed. Mrs. Rožánková was repeatedly asked for this meeting, but to no avail. The manner and inadequacy of the lecturer's communication towards the staff of the counseling center and some course participants are a long-term problem.

After the aforementioned attempt by the counseling center to maintain cooperation for the year 2023, the lecturer began to demand her work interest in the public space. Due to the obvious impossibility of partnering with Mrs. Rožánková, the Counseling Center for Foreigners of the Pilsen Diocesan Charity decided to share the teaching of well-known courses among other experienced lecturers. Pilsen Diocesan Charity highly values the educational results and personal commitment of Mrs. Rožánková in teaching students. The quality of her teaching has never been a subject of dispute.  Charita wishes Ms. Rožánková many more satisfied students and professional successes in her future endeavors.

https://www.dchp.cz/aktualne/tiskove-zpravy/vyjadreni-diecezni-charity-plzen-k-ukonceni-spoluprace-s-lektorkou-kurzu-cestiny-pro-cizince/

4. Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VIII.

Nabízíme:

 • poradenství v otázkách pobytu na území ČR
 • pomoc s vyplňováním formulářů
 • tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka
 • asistence při jednání u přepážek

Komu:

cizincům ze třetích zemí pobývajícím na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplňkově také osobám s udělenou mezinárodní ochranou a občanům EU

Kdy:

pondělí 9-12   13-17
středa  9-12   13-17

 

Kde:

Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni, Jagellonská 9, Plzeň

Kontakt:

tel. +420 731 433 139

e-mail: poradna@dchp.charita.cz

Veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA.

Tento projekt je finančně podporován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Ministerstvo vnitra ČR       logo_Plzen_pomahajici          logo_OSS průhledné

     

Realizované aktivity

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VII.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2021 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VI.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2020 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni V.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2019 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni IV.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2018 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni III.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2017 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni II.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2016 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni 

Projekt byl realizován v období květen – prosinec 2015 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Kontaktní místa pro cizince v Domažlicích, Klatovech a Tachově

Diecézní charita Plzeň poskytovala od listopadu 2010 do prosince 2011 sociální a právní poradenství pro cizince v dalších třech městech Plzeňského kraje - Domažlicích, Klatovech a Tachově. Tyto služby byly poskytovány ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, které provoz těchto center financovalo.

logo CPIC                logo SUZ             logo průhledné

   

Terénní práce Poradny pro cizince a uprchlíky

Finančně podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového programu 
„Zlepšení postavení pracovních migrantů“.

OSF_logo

Doba trvání projektu: 1.6.2010 – 30.5.2011

Partneři projektu: CHČR, DCH České Budějovice, DCH Plzeň,      
                                 ADCH Praha

Realizované aktivity:

 • posílení právních služeb
 • zintenzivnění terénní práce sociálních pracovníků PCU
 • aktivity proškolených streetworkerů z řad zahraničních komunit
 • nová informační kampaň (informační materiály v několika jazykových mutacích)

Projekt "Pozitivní obraz cizince v ČR"

 Hlavním cílem projektu je přispět k vyšší míře chápání cizinecké problematiky mezi českou veřejností vytvářením prostoru pro dialog a sdílený kulturně-společenský život. Specifickými cíli, které přispějí k naplnění celkového záměru je zvyšování povědomí široké i odborné veřejnosti o podmínkách života cizinců v ČR a aktivní zapojení veřejnosti do procesu integrace tím, že bude přijímat účast na vzájemných kulturně – společenských akcích.

V rámci projektu EIF byly realizovány tyto aktivity:

 
 1. Multikulturní zahradní slavnost

dílčí cíle: smysluplné trávení volného času rodin s dětmi, prevence sociální exkluze, vytváření prostředí pro navazování nových sociálních vazeb a kontaktů v českém prostředí, seznámení s českou kulturou, zvyklostmi, tradicemi

Pozvánka - letní akce 2011.pdf 

2. Poznávací výlet za kulturní památkou

dílčí cíle: smysluplné trávení volného času rodin s dětmi, prevence sociální exkluze, vytváření prostředí pro navazování nových sociálních vazeb a kontaktů v českém prostředí, seznámení s českou kulturní památkou

 Dobříš_pozvánka.pdf

3. Besedy na ZŠ a SŠ

dílčí cíle: potlačování xenofobie,  rasismu, předsudků a agresivity interkulturní vzdělávání

Doba trvání projektu: červen 2011 - únor 2012

Realizátor projektu: CHČR
Partneři: DCH Brno, DCH České Budějovice, DCH Plzeň

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

EU