Zastavme vymáhání starých exekucí a nastavme férový exekuční systém
2. června 2020 Aktuálně

Zastavme vymáhání starých exekucí a nastavme férový exekuční systém

Výzva organizací věnující se sociální problematice: Vyzýváme politiky a političky, aby v rámci aktuálně projednávané novely exekučního řádu podpořili přijetí tzv. čisté teritoriality exekutorů, zastavení starých nevymahatelných exekucí, zavedení chráněného účtu a změnu výpočtu srážek z příjmu. Tyto legislativní změny umožní překonat dědictví temné exekuční minulosti, které zásadním způsobem dopadá nejen na životy jednotlivců potýkajících se s dluhy, ale i na socioekonomickou situaci celé České republiky.

Jako organizace, které se dlouhodobě věnují sociální problematice, se denně setkáváme s negativními dopady exekucí. Problém s předlužeností v Česku narostl zejména v důsledku absence regulace malých půjček a neadekvátně nastaveného systému vymáhání dluhů. Přestože legislativní změny přijaté v uplynulých letech znemožnily řadu nejproblematičtějších praktik, některé systémové problémy a zatížení statisíců obyvatel nesplatitelnými dluhy přetrvává dodnes. Podporujeme proto přijetí níže uvedených komplexních opatření, díky nimž lidé s exekucemi nebudou nadále nuceni pracovat na hraně formálního pracovního trhu nebo
zcela mimo něj a budou moci vystoupit z cyklu dluhové pasti.

Poslední ekonomická krize dluhové pasti výrazně prohloubila. Dnes hrozí, že ta nastávající bude mít podobné důsledky. Exekucemi jsou přitom nejvíce ohroženi právě lidé v nejistých zaměstnáních, kteří ekonomický dopad současné pandemie COVID-19 pocítí mezi prvními.

Vítáme proto současnou ochotu poslanců napříč politickým spektrem věnovat problematice exekucí pozornost. Vzhledem ke komplexnosti celé debaty považujeme za klíčové zdůraznit tři hlavní opatření, která je v oblasti exekucí nutné řešit prioritně:

  • ZASTAVENÍM STARÝCH NEVYMAHATELNÝCH EXEKUCÍ ZAČÍT NAPRAVOVAT DŮSLEDKY NEADEKVÁTNÍCH SANKCÍ Z MINULOSTI, které brzdí celou ekonomiku. Nejde jen o neférové jednání vůči jedincům, ale také o celospolečenské ztráty, které jsou se sociálním a ekonomickým vyloučením části obyvatel spojeny.

  • PŘIJETÍM ČISTÉ TERITORIALITY EXEKUTORŮ NASTAVIT SMYSLUPLNÝ SYSTÉM EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ místo toho současného, který paralyzuje jak dlužníky, tak zaměstnavatele a veřejné instituce. Férový systém vymáhání je klíčový pro zmírnění a prevenci dluhových pastí a pro minimalizaci negativních dopadů exekucí na ekonomiku a státní rozpočet.
  • PŘIJETÍM CHRÁNĚNÉHO ÚČTU A ZMĚNOU VÝPOČTU SRÁŽEK Z PŘÍJMU ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ PRÁVA LIDÍ, KTEŘÍ SE OCITLI V DLUHOVÉ PASTI a dnes jsou v důsledku přílišných restrikcí vytlačováni mimo legální trh a finanční služby. Jde o klíčovou podmínku jejich zapojení do společnosti, do ekonomiky a na trh práce.

V přiloženém textu shrnujeme důvody osvětlující, proč jsou jednotlivá opatření potřebná, a navrhujeme konkrétní podobu jejich aplikace.

Nyní, po téměř dvaceti letech, máme jedinečnou příležitost učinit významný krok k nastavení spravedlivého, nestranného a funkčního exekučního prostředí.

Využijme této příležitosti a nečekejme mnoho dalších let.


Co je nutné změnit v systému exekucí?

Shrnutí hlavních bodů
I. ZAČÍT NAROVNÁVAT DŮSLEDKY NEADEKVÁTNÍCH SANKCÍ Z MINULOSTI


76 %
ze současných 4,5 milionu exekucí vzniklo před prosincem roku 2016. V tomto období de facto neexistovala regulace malých spotřebitelských úvěrů a dluhy mohly narůst v řádu měsíců do deseti až statisíců. Výrazným problémem byly také vysoké advokátní odměny u bagatelních dluhů.

Přestože nejproblematičtější praktiky jsou v současnosti již postaveny mimo zákon, vysoké částky, do kterých v tomto období dluhy narostly, jsou stále vymáhány.

JAK?

  • Podporujeme aktuální vládní návrh na zastavení všech nedobytných exekucí starších 3 let.
  • V případě, že bude chtít věřitel ve vymáhání pokračovat, složí poplatek a exekuce bude pokračovat dle
    nových pravidel na principu místní příslušnosti.

II. NASTAVIT SMYSLUPLNÝ SYSTÉM EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ DO BUDOUCNA

61 % osob v exekuci čelí 3 a více exekucím, 20 % dokonce 10 a více. Pokud má dlužník více exekucí, jsou vymáhány více exekutory paralelně, což zvyšuje náklady na vymáhání i náklady společenské a snižuje efektivitu.

Současný systém vymáhání prohlubuje dluhové pasti a je extrémně zatěžující nejen pro samotného dlužníka, ale zejména pro zaměstnavatele, veřejné instituce a ve svém důsledku pro státní rozpočet a celou ekonomiku.

JAK?

  • Přijmout princip tzv. čisté teritoriality, tedy pravidlo 1 dlužník = 1 místní exekutor, který je navíc přidělován nezávislým soudem.

III. ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ PRÁVA DLUŽNÍKŮ

2x trestáni jsou lidé v exekuci, kteří mají bankovní účet. Z účtu jim exekutor může zabavit i to málo, co zůstalo po srážce z důchodu nebo ze mzdy u zaměstnavatele. V praxi tak přichází o možnost používat vlastní bankovní účty.

Až o 20 % nižší příjem má pracující samoživitelka s exekucemi, než kdyby měla jen dávky. Pracujícím lidem v exekuci stát negarantuje ani minimum sociální ochrany, na které mohou ostatní dosáhnout přes sociální dávky na živobytí a bydlení.

Nemožnost získat příjem pro pokrytí základních potřeb legální cestou vede k prohlubování dluhových pastí a růstu šedé ekonomiky.

JAK?

  • Zavést chráněný účet, bránící dvojímu zabavení příjmu nejdříve srážkou ze mzdy u zaměstnavatele či důchodu u ČSSZ a poté zabavením nezabavitelné částky na bankovním účtu.
  • Změnit systém srážek z příjmu tak, aby lidé v exekuci měli příjem přinejmenším na úrovni minima stanoveného v systému dávek.