Výroční zpráva Diecézní charity Plzeň je svědectvím o pomoci v pandemickém roce 2020
6. srpna 2021 Tiskové zprávy

Výroční zpráva Diecézní charity Plzeň je svědectvím o pomoci v pandemickém roce 2020

Diecézní charita vydala výroční zprávu shrnující její činnost v roce poznamenaném pandemií covid-19. Ve zprávě jsou zaznamenány příklady a přehledy z poskytování některých charitních služeb či projektů na území diecéze i v zahraničí. Naleznete v ní adresář jejích zařízení a služeb, kontakty na další místní charity v diecézi či podrobný ekonomický přehled. Uzavírá ji poděkování a shrnutí vykonané pomoci v číslech.

Stáhnout výroční zprávu 2020

 

Úvodní slovo ředitele diecézní charity, Jiřího Lodra:

Drazí přátelé služby Lásky – Caritas!

Prožili jsme mimořádný rok, plný nesmírně náročných úkolů, které mnohdy překonávaly naše lidské možnosti a schopnosti. Není důležité popisovat obtíže tohoto roku, ale je nesmírně důležité skutečně s velkou radostí a vděčností Bohu poděkovat vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, vám v týmu Charity, vám dobrovolníkům, vám kněžím v našich službách i ve zdravotnictví, vám jáhnům, vám donátorům a dárcům. Jsem nesmírně rád, že jsme obstáli společně se ctí a v lásce jsme se podpořili v této době.

Děkuji za všechny oběti a modlitby, za sdílení účasti, za všechny projevy toho, že jsme si tak významně blízko, a mnohdy za to, že neseme společný díl odpovědnosti. Myslím na všechny z vedení MPSV, krajských úřadů v Plzeňském a Karlovarském kraji a všech spolupracujících měst. Vím o mnoha skutcích a významných i nepatrných činech, které nebudou, věřím, zapomenuty v našich srdcích a jistě jsou uloženy v milujícím srdci našeho Spasitele, ke kterému ve svobodě našich názorů a cest směřujeme ve vzájemné shodě. Je moc důležité dělat vše, co je v silách člověka, pohotově, kvalitně a s láskou. Přichází pak vnitřní radost, která překonává únavu, a to je snad zdroj toho, že to společně s pomocí Boží dáváme.

Děkuji, děkuji, děkuji, váš

 Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň

 

Výběr z údajů o pomoci:

Diecézní charita Plzeň například pomohla 1 438 lidem prostřednictvím svých poraden, 885 lidem v krizové situaci a v azylových či nízkoprahových zařízeních a 806 lidem bezplatným výdejem ošacení nebo nábytku z Humanitárního skladu v Plzni. Koordinovala potravinovou a materiální pomoc lidem v nouzi, při níž bylo 4 922 lidem na 13 místech Diecéze plzeňské vydáno přes 104 tun této pomoci. Většině z uvedených lidí bylo pomáháno opakovaně.