Diecézní charita Plzeň (dále jen „DCHP“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČ 49774034, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-06-702/1996.

DCHP zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DCHP je správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce:

http://www.dchp.cz/dchplzen/

 

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

  • JUDr. Vladimír Fencl, právník Diecézní charity Plzeň
  • Adresa: Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
  • Telefon: 377 310 424, 739 483 374
  • e-mail: vladimir.fencl@mchp.charita.cz

nebo

  • Mgr. Tereza Landová, koordinátor sociálních služeb Diecézní charity Plzeň
  • Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
  • Telefon: 731 433 002
  • e-mail: tereza.landova@dchp.charita.cz

 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů:

-  Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a plnění všech povinností s ním spojených

-  Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a plnění všech povinností s nimi spojených.

Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy a dále po doby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě nebo dle zvláštního právního předpisu a dle GDPR

Práva klienta dle GDPR:

Klient je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají jako subjektu údajů, má právo na jejich opravu.

Klient má právo na omezení právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) popírá-li přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů (klient) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů (klient) je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) jestliže klient již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů (klienta).

Klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Klient má právo na přenositelnost jeho osobních údajů a to v běžném a strojově čitelném formátu. Klient může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Klient má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných DCHP, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta.

Při výkonu výše uvedených práv klienta postupuje DCHP v souladu s GDPR.

Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci klientovi poskytnout služby.

Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

Tým Diecézní charity Plzeň

24.5.2018